МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИІ НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

 

Кафедра обліку і аудиту

 

 

  ПРОГРАМА

 Міжнародної студентської інтернет-конференції

«Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу,

контролю і оподаткування в умовах поглиблення

євроінтеграційних процесів»

 

 25-26 травня 2016 року

м. Львів


СЕКЦІЯ 1

РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: НОВІ ВИКЛИКИ І ЗАВДАННЯ

 

ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ  РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Батюк Роман

Науковий керівник:  Голубка  М.М.,  викладач вищої категорії, Голова циклової комісії фінанси та кредит

Львівський кооперативний коледж і права

ВПЛИВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В СУСПІЛЬСТВІ

Брошко О.І., Вінічук М.В.

Науковий керівник: Наконечна Н.В., к.е.н., доцент

Львівський  державний університет  внутрішніх  справ України

АУТСОРСИНГ МЕРКЕТИНГОВИХ ПОСЛУГ

Галагаз Ліна

Науковий керівник: Іваненко В.О., к.е.н., доцент

Житомирський державний технологічний університет

МІСЦЕВІ ПОЗИКИ, ЯК ДЖЕРЕЛО ДОДАТКОВИХ ДОХОДІВ БЮДЖЕТІВ

Дацко Марія

Науковий керівник: Курило О.Б., к.е.н., ст.викладач

Національний університет «Львівська політехніка»

ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI UNIJNYMI W POWIECIE SKARZYSKIM

ZygmuntPiotr

Promotor: Dr Rafał Bielawski

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Кубай Надія

Науковий керівник: Синякевич І.М., д.е.н., професор

Національний лісотехнічний університет України

ANALIZAŹRÓDEŁ FINANSOWANIAWGRUPIEKAPITAŁOWEJZPUES.AWŁOSZCZOWA

Marcinkowska Edyta

Promotor: Dr. Artur Borcuch

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ПЕРСПЕКТИВИ  ПЕРЕХОДУ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ОБЛІКУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ АВТОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ

Ніколенко Наталія

Науковий керівник: Воськало В.І., к.е.н.,доцент

Національний університет «Львівська політехніка»

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА В УКРАИНЕ

Очкурова Елизавета

Научный руководитель: Касатонова И.А., к.е.н., доцент

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

INWESTYCJE  I  ICHWPŁYWNAROZWÓJGMINYMORAWICA

Barbara Brigida Stolat

Promotor: Prof. dr hab Vasyl Lypchuk

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

ФОРМУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОРГІВЕЛЬНОЇ СФЕРИ

Стефанишин Оксана, старший викладач

ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» Львівський інститут

TRANSFORMATION PROCESS IN UKRAINE IN TERMS OF EUROPEAN INTEGRATION

Tyndyk Anastasia, Vasyliv Victoria

Supervisor: Klym  N., Ph.D., Associate Professor

National Forestry University of Ukraine

ІНФЛЯЦІЯ: ВИДИ, ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ

Фартушна Дарія

Науковий керівник: Касатонова И.А., к.е.н., доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: НАДІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА ЧИ ОБМАН ДЛЯ ПОДОРОЖУЮЧИХ СТУДЕНТІВ?

Чалайдюк Юлія

Науковий керівник: Падюка М.В., асистент

Національний лісотехнічний університет України

 

 

СЕКЦІЯ 2

СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ОПЕРАЦІЇ ОБМІНУ

Атамась Оксана

Науковий керівник: Рогова Н.В., к.е.н., доцент

Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕСОРТИЦІ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Бардик Оксана

Науковий керівник: Гончаренко О.О., к.е.н., доцент

ДВНЗ «Університет банківської справи» Черкаський навчально-науковий інститут

ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ПІДПРИЄМСТВА

Благовірна Ніна

Науковий керівник: Пилипенко С.М., к.е.н., ст. викладач

Львівський інститут економіки і туризму

ПРОФЕСІЙНЕ СУДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРА ЯК ОСНОВА УСПІШНОГО БІЗНЕСУ

Войтович Соломія

Науковий керівник: Марушко Н. С., к.е.н., доцент

Львівський  державний університет  внутрішніх  справ України

ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ ФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Волошина Віта

Науковий керівник: Рогова Н.В., к.е.н., доцент

Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ У РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ

Галай Богдана

Науковий керівник: Полянська О.А., к.е.н., доцент

Львівський торговельно-економічний університет

ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ КОНСЕРВАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Гапченко Лілія

Науковий керівник: Гончаренко О.О., к.е.н., доцент

Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

СУЧАСНИЙ СТАН НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СУБЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Гараздовська Надія

Науковий керівник: Клим Н.М., к.е.н., доцент

Національний лісотехнічний університет  України

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

Гуденко Наталя

Науковий керівник: Касатонова І.А., к.е.н., доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ З ФРАНЧАЙЗИНГУ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ФРАНЧАЙЗЕРА

Дубовенко Мирослава

Науковий керівник: Іваненко В.О., к.е.н., доцент

Житомирський державний технологічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ БАРТЕРНИХ ОПЕРАЦІЙ У ГАЛУЗІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Загнибіда Анна

Науковий керівник: Рогова Н.В., к.е.н., доцент

ДВНЗ «Університет банківської справи» Черкаський навчально-науковий інститут

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ: ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ТА СКЛАДОВИХ

Закусило Інна 

Науковий керівник: Грабчук І.Л., к.е.н., доцент

Житомирський державний технологічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛВІВ НА АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Калина Наталія

Науковий керівник: Бровко В. М., к.е.н., доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Коваль Ольга 

Науковий керівник: Полянська О.А., к.е.н., доцент

Львівський торгово-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ ГОТЕЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ

Козів Ольга

Науковий керівник: Пилипенко С.М., к.е.н., ст. викладач

Львівський інститут економіки і туризму

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W BIURZE RACHUNKOWYM

Kusa Ernest

Promotor: Dr. Michal Adam Leśniewski

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ ТА ПЛАТЕЖАМИ

Курган Аліна Сергіївна

Науковий керівник: Бровко В.М., к.е.н., доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК: ВИМОГИ ПОДАТКОВОГО ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Куруц Євгенія

Науковий керівник: Полянська О.А., к.е.н., доцент

Львівський торговельно-економічний університет

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Лемеш Діана

Науковий керівник: Сажинець С.Й., к.е.н., професор

Національний університет «Львівська політехніка"

ОСНОВНІ МОМЕНТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ

Мовчан Олександр

Науковий керівник: Ковальова Т.В., к.е.н., доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Мороз Алла

Науковий керівник: Кузьмінська К. І., к.е.н., доцент

Львівський торгово-економічний університет

ВИМОГИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Мудра Тетяна

Науковий керівник: Полянська О.А., к.е.н., доцент

Львівський торговельно-економічний університет

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗБІЛЬШЕННЯ

Нагайло Лілія

Науковий керівник: Канак Й. В. к.е.н., доцент

Львівський торговельно-економічний університет

ОЦІНКА  НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ: МЕТОДИ ТА ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Очеретяний Олексій

Науковий керівник: Чабанюк О. М., к.е.н., доцент

Львівська комерційна академія

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Паньків Наталя

Науковий керівник: Грицак О.С., к.е.н., асистент

Національний лісотехнічний університет України

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА У ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Пилипець Артур

Науковий керівник: Гарасим П.М., д.е.н., професор

Національний лісотехнічний університет України

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Пунтус Наталія

Науковий керівник: Бровко В.М., к.е.н., доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

АУДИТ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Спиця Яна

Науковий керівник: Бровко В. М., к.е.н.. доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Сенета Зоряна

Науковий керівник: Бондаренко О.В., к.е.н., доцент

Національний лісотехнічний університет України

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Тарас Володимир

Науковий керівник: Бондаренко  О.В., к.е.н., доцент

Національний лісотехнічний університет України

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПРАЦІВНИКАМИ ЗА ЕКОЛОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Фединчук Христина

Науковий керівник: Лебедевич С.І., д.е.н., професор

Національний лісотехнічний університет України

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ РОЗПОРЯДЧОГО ДОКУМЕНТУ ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ

Федорківська Ірина 

Науковий керівник: Лаговська О.А., д.е.н., професор

Житомирський державний технологічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ В РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Хромишин Юлія

Науковий керівник: Новак У.П., к.е.н., доцент

Національний лісотехнічний університет України

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ: ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА

Чудійович Світлана

Науковий керівник: Хом'як Р. Л., к.е.н., доцент

Національний університет «Львівська політехніка»

 

 

СЕКЦІЯ 3

АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIEBIORSTWA XI TAPE INTERNATIONAL SP. Z O. O.

Marlena Bielat

Promotor: Prof. dr hab Vasyl Lypchuk

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

ОЦІНКА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ВПЛИВІВ НА ВИКОРИСТАННЯ ДІАГНОСТИКИ РИЗИКУ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ

Вакуленко Яна

Науковий керівник: Голеско І.О., ст. викладач

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ГРОШОВИХ КОШТІВ: СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМИ ПРОВЕДЕННЯ

Веждел Василь

Науковий керівник: Чабанюк О. М., к.е.н., доцент

Львівський торговельно-економічний університет

АУДИТ МШП: ЗАВДАННЯ, ДЖЕРЕЛА ТА ЕТАПИ ПЛАНУВАННЯ

Войтюк Яна

Науковий керівник: Говда Г.А., к.е.н., доцент

Національний лісотехнічний університет України

РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ І ЙОГО РОЗВИТОК В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Грушевець Анна

Науковий керівник: Бровко В. М., к.е.н., доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕНЧУРНИХ ІНВЕСТОРІВ В УМОВАХ РИЗИКУ

Камінська Тетяна

Науковий керівник: Хоменко Г.Ю., к.е.н., асистент

Житомирський державний технологічний університет

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Крутій Галина

Науковий керівник: Бондаренко О.В.,  к.е.н., доцент

Національний лісотехнічний університет України

НАПРЯМИ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВ

Литвиненко Артем

Науковий керівник: Шинкаренко О.М., к.е.н., доцент

Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ  «Університет банківської справи»

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Осауленко Катерина

Науковий керівник: Шинкаренко О.М., к.е.н., доцент

Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI MATERIAŁOWYMI W РRZEDSIEBIORSTWIE EUROPEJSKIM

Stefanyszyn Solomija

Promotor: Dr. Robert Stanisławski

Politechnika Łódzka

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Трофимлюк Ганна

Науковий керівник: Хом’як Р.Л., к.е.н., доцент

Національний університет «Львівська політехніка»

СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Чанцева Ліза

Науковий керівник: Лук’янець О.В., к.е.н., доцент

Черкаський інститут  ДВНЗ «Університет банківської справи»

Удосконалення аналізу основних засобів підприємства шляхом застосування новітніх інформаційних технологій

Черевкова Юлія

Науковий керівник: Полянська О.А., к.е.н., доцент

Львівський торговельно-економічний університет

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Шандор  Балог

Науковий керівник: Макарович В.К., к.е.н., доцент

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

 

 

СЕКЦІЯ 4

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

 

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПІЛЬГИ

Максим’як Ярослав

Науковий керівник: Шутка С.Є., к.е.н., доцент

Національний лісотехнічний університет України

ДОГОВІРНИЙ ПРОЦЕС ТА ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Рабощук Анна

Науковий керівник: Іваненко В.О., к.е.н., доцент

Житомирський державний технологічний університет

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗМІРІВ НАРАХУВАНЬ ТА УТРИМАНЬ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ У НІМЕЧЧИНІ ТА УКРАЇНІ

Шитов Сергій

Науковий керівник: Страпчук С.І., к.е.н., викладач

Харківський  національний економічний університет імені Семена Кузнеця

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ  ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У 2016 РОЦІ

Юр Іван 

Науковий керівник: Новосельська Л.І., к.е.н, доцент

Національний лісотехнічний університет України

 

 

СЕКЦІЯ 5

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ, АНАЛІЗІ І АУДИТІ

 

СУЧАСНИЙ СТАН АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Ващук Ольга, Капустяк Уляна

Науковий керівник: Лобода Н.О., к.е.н., доцент

Львівський національний університет ім. І.Франка

ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ В СЕРЕДОВИЩІ ЕЛЕКТРОННОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ

Величко Галина

Науковий керівник: Бровко В.М., к.е.н., доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Комаринська Уляна

Науковий керівник: Атаманчук З.А., к.е.н., ст. викладач

Львівський інститут економіки і туризму

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІСО ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

Лаврук Тетяна

Науковий керівник: Клим Н.М., к.е.н., доцент

Національний лісотехнічний університет України

ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ, АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ

Кисіль Ірина

Науковий керівник: Мандрик В.О., к.е.н., доцент

Національний лісотехнічний університет України

СУЧАСНИЙ СТАН ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ

Савицька  Орися

Науковий керівник: Воляник Г.М., к.е.н., доцент

Національний лісотехнічний університет України

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АУДИТІ

Степанюк Ольга

Науковий керівник: Чижевська Л.В., д.е.н., професор

Житомирський державний технологічний університет

ПРOБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В БАГАТОПРОФІЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Ярoславцева Віталіна

Науковий керівник: Страпчук С.І., к.е.н., викладач

Харківський  національний економічний університет імені Семена Кузнеця

 

 

 

 • Воляник Галина Михайлівна Воляник Галина Михайлівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Профіль Scopus volianyk@nltu.edu.ua Сфера наукових інтересів Формування новітньої парадигми підготовки здобувачів вищої освіти з обліку і оподаткування в умовах євроінтеграційних процесів України та воєнного стану. Проблеми та перспективи розвитку фінансового обліку в умовах цифрової економіки. Особливості облікового процесу та оподаткування діяльності суб’єктів ринку в умовах воєнного стану Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства у відповідності до Міжнародних та національних стандартів обліку. Особливості застосування Digital-маркетингу та Event-маркетингу на ринку освітніх послуг Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання. Навчальні дисципліни, які викладає «Фінансовий облік-1» «Фінансовий облік-2» «Облік у банках» «Аналіз господарської діяльності» «Облік і звітність підприємств за міжнародними стандартами»        Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 7 навчальних посібників та двох підручників, 4 з них з грифом МОН України: «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2012), «Фінансовий облік-1» (2013), «Інформаційні системи и технології в обліку» (2014, 2016, 2018),«Облік і звітність в оподаткуванні» (2014),«Управлінський облік» (2016), «Фінансовий облік-2» (2016), «Організація обліку» (2018), «Облік на підприємствах малого бізнесу» (2018), «Фінансовий облік-2» (2019), «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2021). Підвищення кваліфікації Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технічного парку   (Республіка Польща) та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Київ, Україна), дистанційне Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних …

  [Read more]

 • Гарасим Петро Миколайович Гарасим Петро Миколайович

  Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України за спеціальністю "Облік і аудит" Профіль Google Scholar Профіль ORCID У 1975 р. закінчив з відзнакою економічний факультет Львівського сільськогосподарського інституту (спеціальність – «Бухгалтерський облік у сільському господарстві»). В 1984 році захистив кандидатську, у 1996 році – докторську дисертацію на тему «Методологічні аспекти оцінки ефективності та відтворення основних фондів при реформуванні сільськогосподарських підприємств ( на матеріалах Західного регіону України)». У 2001 році присвоєно вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. Упродовж 1993-2003р. – декан економічного факультету, з 1998 до 2005 року – завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Львівського державного аграрного університету. З 2005 року до 2015 року – декан обліково-економічного факультету, професор кафедри обліку і аудиту Львівської державної фінансової академії, з 01.09.2015 року – професор кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2016 року обіймає посаду завідувача кафедри обліку і аудиту НЛТУ України. Здійснює керівництво науковою тематикою міжнародних проектів, підготовкою аспірантів і здобувачів, співпрацює з багатьма науковими закладами України та за її межами. Під його керівництвом підготовлено і захищено дванадцять кандидатських дисертацій. Приймає активну участь у науково-громадській роботі, є членом спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, постійно виступає з обліково-економічною тематикою, проводить активну…

  [Read more]

 • Колінько Наталія Іванівна Колінько Наталія Іванівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Сфера наукових інтересів організація управлінського обліку витрат на підприємствах лісового сектору і суміжних галузей податкові регулятори економічної та екологічної безпеки суб’єктів господарювання проблеми підготовки фахівців з обліку і оподаткування в сучасних умовах Навчальні дисципліни, які викладає Управлінський облік, Облік і звітність в оподаткуванні, Звітність підприємств, Податкова політика, Стратегічний управлінський облік   Облік і звітність в оподаткуванні: [навчальний посібник] (гриф МОН України №1/11-14918 від 02.10.2013):/ / Н.І.Колінько, М.М.Огородник, Г.М. Воляник, С.Є. Шутка – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 453 с. Управлінський облік»: [навчальний посібник] (рекомендований Вченою радою НЛТУ України протокол № 5 від 21.05. 2015р.):/ Н.І. Колінько, Г.М. Воляник, С.Є. Шутка – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 378с.  Фінансовий облік – 2: [навчальний посібник] (рекомендовано вченою радою НЛТУ протокол № 9 від 27.10.2016 р.) / П.М. Гарасим, Г.М. Воляник, Н.І. Колінько, С.Є. Шутка. – Львів: ТзОВ «Ліга-Прес», 2016. –332 с. Облік на підприємствах малого бізнесу [навчальний посібник] / П.М. Гарасим, С.Є. Шутка, Г.М. Воляник, Н.І. Колінько – Львів: ТзОВ «Ліга-Прес», 2018. –370 с. Статистика [навчальний посібник] / П.М. Гарасим, Н.І. Колінько. – Львів: Львів :Сполом, 2019. – 220 с. Гарасим П.М., Шутка С.Є., Воляник Г.М., Колінько Н.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності:…

  [Read more]

 • Говда Галина Анатоліївна Говда Галина Анатоліївна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Сфера наукових інтересів Проблеми та перспективи розвитку системи державного фінансового контролю в Україні Особливості обліку та оподаткування суб’єктів господарювання в умовах воєнного стану Новітні методики визначення конкурентоспроможності суб’єктів ринку з урахуванням екологічної складової Особливості облікового процесу та звітності в умовах цифровізації економіки Грошові та фінансово-кредитні відносини між суб’єктами економічних відносин в умовах карантинних обмежень та воєнного стану Сфера застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в умовах розширення євроінтеграції України та обмежень воєнного стану. Навчальні дисципліни, які викладає Державний фінансовий контроль Електронна звітність Гроші і кредит Фінанси, гроші і кредит Основи міжнародних стандартів фінансової звітності (Основи МСФЗ) Бухгалтерський облік Основи обліку і податкової політики на підприємствах галузі (для студентів спеціальності «Деревообробні та меблеві технології») Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць з питань обліку, грошово-кредитних відносин, фінансового контролю. Підвищення кваліфікації 1) ТОВ «Академія цифрового розвитку» (м. Київ) , курс «Цифрові інструменти Google для освіти» (базовий рівень) (дистанційна форма навчання), 30.01.2023-12.02.2023 р. (загальний обсяг – 30 год / 1 кредит EСTS) Сертифікат №GDTfE-07-Б-06523 від 12.02.2023 р. 2) Міністерство освіти і науки України, державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової перед вищої освіти» (м. Київ), підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти…

  [Read more]

 • Клим Надія Михайлівна Клим Надія Михайлівна

  – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Профіль Scopus klym.nadya@gmail.com  Сфера наукових інтересів: Регіональна економіка: соціально-культурна сфера (територіальна організація та особливості розвитку). Формування обліково-аналітичної системи та механізму ефективного управління економічною діяльністю суб’єктів господарювання на еколого-економічних засадах. Теорія і практика обліку і контролю діяльності суб’єктів господарювання в умовах діджиталізації. Стратегічне державне регулювання та економічна безпека в умовах військового стану. Особливості оподаткування та обліково-аудиторського забезпечення підприємств лісової галузі в умовах війни.  Навчальні дисципліни, які викладає: «Бухгалтерський облік» «Облік і аудит» «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» «Організація і методика аудиту». Авторка більше 180-ти фахових наукових та навчально-методичних праць, у тому числі трьох навчальних посібників – «Економічний аналіз виробничої діяльності лісогосподарських і деревообробних підприємств (у співавторстві з грифом МОН України, 1999 р.), «Бухгалтерський облік» - (одноосібно, 2014 р.), «Організація обліку в галузях економіки» (у співавторстві, 2018 р.), одного підручника «Бухгалтерський облік» (одноосібно, 2021 р.) та 9-ти колективних монографій (2013 – 2021 рр.), 5-ти публікацій у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection, має 5 авторських свідоцтв. У 2017 р. здобула ступінь магістра за спеціальністю «Правознавство».  Виконавець науково-дослідних тем: «Схема (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів на тривалу…

  [Read more]

 • Мандрик Василь Олегович Мандрик Василь Олегович

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Сфера наукових інтересів проблеми теорії та практики екологічно орієнтованої економіки на мікро- та макрорівнях удосконалення системи екологічного оподаткування в Україні сучасні тенденції та перспективи використання крипто валют фінансова система, бюджетна система та фінансова політика держави, фінансові аспекти соціальної функції держави, фінансовий ринок і біржова діяльність, фіскальна політика та податкова система, фінанси суб’єктів господарювання, міжнародні фінансові системи. Навчальні дисципліни, які викладає «Фінанси» «Фінанси, гроші та кредит» «Еколого-економічний аналіз» «Економіка праці і соціально трудові відносини» «Фінанси підприємств» «Страхування» Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі наукових статей та тез доповідей конференцій.  Підвищення кваліфікації Національний лісотехнічний університет України, курси підвищення кваліфікації з організації та володіння технологіями дистанційного навчання на базі віртуального навчального середовища НЛТУ України, 28.09.2020 – 24.12.2020, Свідоцтво про підвищення кваліфікації 21 СПВ 02070996 № 9 від 25.01.2021 р. Львівський національний університет імені Івана Франка, тема стажування - «Сучасні проблеми розвитку економічного аналізу та фінансового обліку як інструментів ефективної діяльності», 19.10.2020 – 30.10.2020 р., довідка № 3351-У від 03.12.2020 р., 180 год./6 кред.

  [Read more]

 • Новак Уляна Павлівна Новак Уляна Павлівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту   Профіль Google Scholar Профіль ORCID   Сфера наукових інтересів організація та методика ведення бухгалтерського обліку за видами економічної діяльності; теорія аудиту і концептуальні основи розвитку аудиторської діяльності; особливості організації судово-бухгалтерської експертизи, як важливого виду фінансового контролю; еколого-економічні інструменти забезпечення сталого розвитку. Навчальні дисципліни, які викладає «Аудит» «Санаційний аудит» «Екологічний аудит» «Організація обліку у галузях економіки» «Облік на підприємствах сфери послуг» «Судово-бухгалтерська експертиза» Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі у співавторстві: 6 колективних монографій (2012, 2013, 2014, 2020), навчального посібника «Організація обліку в галузях економіки» (2018), наукових статей та тез доповідей конференцій.  Підвищення кваліфікації Університет сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина), Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів, 29.04.2019р. - 03.05.2019 р., сертифікат від 03.05.2019р., 1 кредит. Національний лісотехнічний університет України, курси підвищення кваліфікації з організації та володіння технологіями дистанційного навчання на базі віртуального навчального середовища НЛТУ України, 01.02.2021 р. - 20.04.2021 р., свідоцтво про підвищення кваліфікації 21 СПВ 02070996 № 79 від 31.05.2021 р., 180 годин / 6 кредитів. Наукові публікації – Publ.Science, цикл навчальних вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science, лютий 2021 р., сертифікат №АА 1544 від 12.02.2021 р., 10 годин /…

  [Read more]

 • Шутка Світлана Євгенівна Шутка Світлана Євгенівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Профіль Scopus     Сфера наукових інтересів фундаментальні і прикладні наукові дослідження у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах глобалізаційних перетворень; стратегічні пріоритети розвитку малих підприємств в умовах модернізації економіки; бюджетний облік та облікове забезпечення управління економічними суб’єктами бюджетної сфери; методологія стратегічного аналізу; дослідження актуальних аспектів менеджменту підприємств в сучасних умовах господарювання; проблеми розвитку бухгалтерського обліку для забезпечення сталого розвитку економіки України. Навчальні дисципліни, які викладає «Облік зовнішньоекономічної діяльності» «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу» «Облік в бюджетних установах» «Стратегічний аналіз» «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за міжнародними та національними стандартами» Автор більше 150 публікацій, у тому числі , у тому числі: 7 навчальних посібників та 2 підручників, 4 з них з грифом МОН України: «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу» (2007), «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2012), «Фінансовий облік-1» (2013), «Облік і звітність в оподаткуванні» (2014), «Управлінський облік» (2016), «Фінансовий облік – 2» (2016), «Облік на підприємствах малого бізнесу» (2018) та Фінансовий облік-2: [підручник] (2019), «Облік зовнішньоекономічної діяльності»: [підручник] (2021), а також багатьох навчально-методичного розробок. Підвищення кваліфікації Львівський національний університет імені Івана Франка, тема стажування - “Сучасні проблеми розвитку бухгалтерського обліку і стратегічного…

  [Read more]

 • Грицак Оксана Степанівна Грицак Оксана Степанівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Профіль Scopus hrytsak@nltu.edu.ua Сфера наукових інтересів удосконалення обліково-аналітичного забезпечення виконання зобов’язань науково-практичні підходи щодо ведення фінансового обліку та аудиту облік та оподаткування в умовах цифрової економіки Навчальні дисципліни, які викладає «Теорія економічного аналізу» «Місцеві бюджети» «Інноваційний розвиток підприємства» «Організація обліку» «Інформаційні системи і технології в обліку» Автор більше 70 фахових наукових і навчально-методичних праць присвячених обліку, аудиту, контролю і аналізу господарської діяльності, з них 1-ї колективної монографії  (2022 р.), 3-х публікацій у наукових виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus, 20 наукових статей у фахових виданнях, має 5 авторських свідоцтв. Виконавець науково-дослідних тем: НДР «Теорія і практика управлінського і бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту діяльності суб’єктів господарювання» (ДР 0113 U007515) (2016-2018 рр.); НДР “Бухгалтерський облік у контексті перспектив удосконалення оподаткування підприємницької діяльності” (ДР 0118U000781), (договір №05/ 2471 від 15.01.2020 р.) Підвищення кваліфікації Курс «Міжнародні стандарти фінансової звітності» від Institute of Financial Accountants (Великобританія), «Diploma in International Financial Reporting Standards for Professionals» від 26.07.2016 № 7/2016/02668. Стажування на кафедрі Обліку і аналізу НУ «Львівська політехніка» Довідка № 666 від 05.01.2018 Курси підвищення кваліфікації за програмою «Технології дистанційного навчання на базі Віртуального навчального середовища НЛТУ України». Свідоцтво про підвищення…

  [Read more]

GREEN Blue Orange BACK TO TOP