Перелік публікацій викладачів та здобувачів вищої освіти за результатами участі у міжнародних конференціях

ГАРАСИМ ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту

 

 1. Гарасим П.М., Новак У.П. Вплив чинників на формування доходів суб’єктів готельного господарства. Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці: тези доповідей ІІI Міжн. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 18-19 квітня 2018 р.). Ужгород: В-во УжНУ «Говерла», 2018. С. 25-28.
 2. Гарасим П.М., Івасів Г. Сучасні передумови запровадження екологічного обліку в Україні. Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: Збірник тез III Міжнародної студентської інтернет-конференції (Львів, 22-23 березня 2018 р.). Львів: СПОЛОМ, 2018. С. 15-18.
 3. Гарасим П.М., Кріп Т. Підвищення якості підготовки фахівців з обліку і оподаткування в умовах євроінтеграції. Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: Збірник тез III Міжнародної студентської інтернет-конференції (Львів, 22-23 березня 2018 р.). Львів: СПОЛОМ, 2018. С. 30-33.
 4. Гарасим П.М., Івасів Г. Вдосконалення обліку адміністрування ПДВ. Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: Збірник тез ІV Міжнародної студентської інтернет-конференції (Львів, 26-27 березня 2019 р.). Львів: СПОЛОМ, 2019. С. 155-157.
 5. Гарасим П.М., Новак У.П. Перехід на МСФЗ як один з чинників підвищення інвестиційної привабливості українських суб’єктів господарювання. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом: тези доповідей Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Ужгород, 17-18 квітня 2019 р.). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2019. С. 160-161.
 6. Гарасим П.М., Новак У.П. Екологічне оподаткування в Україні та Європейському Союзі. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: мат. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Берегове, 17-18 травня 2019 р.). Берегове. 2019. С.99-101.
 7. Гарасим П.М., Новак У.П., Березовська Н.І. Необхідність екологізації діяльності деревообробних підприємств у сучасних умовах. Економіка, фінанси, облік та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: збірник тез доп. Міжн. наук.-практ. конф. (Полтава, 5 березня 2020 р.): у 5 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 2. С. 57-60.
 8. Гарасим П.М., Арендач Б. Обліково-аналітичне забезпечення управління власним капіталом підприємства. Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: Збірник тез V Міжнародної студентської інтернет-конференції (Львів, 23-24 березня 2020 р.). Львів: СПОЛОМ, 2020. С. 74-76.
 9. Гарасим П.М., Новак У.П., Березовська Н.І. Еколого-економічні ризики суб’єктів господарювання. Економіка, фінанси, облік та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез доп. Міжн. наук.-практ. конф. (Полтава, 24 лютого 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 1. С. 53-55.
 10. Гарасим П.М., Грицина О.В. Фінансова культура в Україні. Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки, сільських територій України та країн: збірник тез Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. (Дубляни, 2 червня 2022 р.). Част. І. Дубляни: ЛНУП, 2022. С. 12-14. 

 ВОЛЯНИК ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

 

 1. Воляник Г.М., Савіцька О.В. Практичні аспекти обліку електронних грошей. Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: Збірник тез III Міжнародної студентської інтернет-конференції 22-23 березня 2018 р. Львів: СПОЛОМ, 2018. 208 с. С. 111-113.
 2. Воляник Г.М., Смичок Т.З. Особливості фінансового обліку електронних грошей. Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: Збірник тез III Міжнародної студентської інтернет-конференції 22-23 березня 2018 р. Львів: СПОЛОМ, 2018. 208 с. С. 50-52.
 3. Шутка С.Є., Воляник Г.М. Експортні операції: відображення в обліку і звітності. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, 19-21 березня 2019 р. Ч. 2. Львів: ЛНАУ, 2019. (С. 289-292).
 4. Воляник Г.М., Харечко Т.В. Облік валютних операцій: особливості у ЗЕД. Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів». ІV Міжнародна студентська інтернет-конференція «Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів», 26-27 березня 2019 р.: зб. тез. – Львів : СПОЛОМ, 2019. 174 с. (С. 128-130)
 5. Воляник Г.М., Шутка С.Є. Фінансовий облік в системі антикризового менеджменту підприємства. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства». Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019.  248 с. (С. 37-38).
 6. Шутка С.Є., Воляник Г.М. Нормативне регулювання обліку експортних операцій економічних агентів. Фінансові потоки економічних агентів: теоретичні та практичні аспекти: тези доповідей та повідомлень учасників науково-практичного семінару (10 жовтня 2019 р.) / упорядник Ревак І.О. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 150 с. (C. 32-37).
 7. Воляник Г.М., Смичок Т.З. Вдосконалення обліку та аналізу фінансових інвестицій. Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів». ІV Міжнародна студентська інтернет-конференція «Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів», 26-27 березня 2019 р.: зб. тез. Львів : СПОЛОМ, 2019. 174 с. (С. 114-116).
 8. Воляник Г.М., Каращук О. Шляхи вдосконалення обліку фінансових результатів. «Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів (II; 2020; Львів)». V Міжнародна студентська інтернет-конференція «Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів», 23-24 березня 2020 р.: зб. тез. Львів: СПОЛОМ, 2020. 126 с. (С. 53-54).
 9. Шутка С.Є., Воляник Г.М. Імпортні операції: особливості обліку і оподаткування. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18-20 березня 2020 р.  Львів: ЛНАУ, 2020.  552 с.
 10. Шутка С.Є., Воляник Г.М. Облікове забезпечення малих підприємств в сучасних умовах господарювання Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 17-19 березня 2021 р. Ч. 1. Львів: ЛНАУ, 2021. 480 с. (С. 477-479).
 11. Колінько Н.І., Воляник Г.М. Аутсорсинг, як інструмент оптимізації використання виробничих ресурсів The XIV International Science Conference «Current issues of modern science and practice», May 17–19, 2021, Rome, Italy. 228 p.  (Р. 57-59).
 12. Воляник Г.М., Колінько Н.І. Проблеми трансформації людського капіталу у сучасній парадигмі публічного управління. Сучасна парадигма публічного управління : Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-22 жовтня 2021 р.) / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. Львів, 2021. С. 525-530.
 13. Воляник Г.М., Шутка С.Є. Цифрова економіка – бізнес-акселератор соціально-економічного розвитку суспільства у сучасних реаліях. «Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та вищої освіти», міжнародна науково-практична конференція (2021; Львів). Міжнародна науково-практична конференція у Львові «Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та вищої освіти»: тези доп. Львів: СПОЛОМ, 2021. 248 с. С. 62-65.
 14. Шутка С.Є., Воляник Г.М. Основні аспекти фінансового забезпечення бюджетних установ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки, сільських територій України та країн V-4. Іmprovement of the financial and credit mechanism for ensuring innovative development of the agricultural sector of economy, rural territories of Ukraine and countries V-4»: збірник тез міжнародної науково-практичної інтернет конференції (2 червня 2022 р.). Дубляни, 2022. С. 41-45.
 15. Воляник Г.М., Колінько Н.І. Трансформація публічного управління та адміністрування в умовах діджиталізації суспільного життя. Економіко-правові та соціально-технічні напрями еволюції цифрового суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (02 червня 2022 р.): у 2 т. Том 1. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2022. 415 с. С.146-150. 
 16. Воляник Г.М. Курсові різниці як об'єкт обліку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства” (28-29 жовтня 2022 р.). Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. 108 с. С. 8-9. 
 17. Воляник Г.М. Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства інформацією про запаси у відповідності до міжнародних та національних стандартів обліку. Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід: збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 02 лист. 2022 року). Харків: ХНАДУ, 2022. 232 с. С.14-19.
 18. Воляник Г.М., Вейкрута Л.С. Адаптивні зміни підготовки фахівців з обліку та оподаткування в умовах Digital-економіки. Abstracts of the VI International Scientific and Practical Conference «Modern ways of solving the problems of science in the world», February 13 – 15, 2023. Warsaw, Poland. 445 p. (Рp. 67-72).
 19. Колінько Н.І., Воляник Г.М., Шутка С.Є. Своєрідність застосування аустафінгу, як інструменту оптимізації витрат та інноваційних методів управлінського обліку. Theoretical Conference, February 24, 2023. Singapore, Republic of Singapore: European  Scientific Platform. (Pp. 55-56).

 

ГОВДА ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА 

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

 

 1. Говда Г.А., Пуняк А.В. Особливості обліку лісопродукції та продукції побічного користування лісом. Розвиток соціально-економічних систем в сучасних умовах: мат. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 02-03 лютого 2018 року). Херсон : Вид-во «Молодий вчений». 2018. С. 54-57.
 2. Новак У.П., Говда Г.А., Падюка М.В. Права та обов’язки суб’єктів господарського контролю відповідно до чинного законодавства. Актуальні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аналізу, контролю й оподаткування в Україні: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку: мат. VI Міжн. наук.-практ. конф. (Кам’янець-Подільський, 25 жовтня 2021 р.). Кам’янець-Подільський: ПДАТУ. 2021. С. 99-103.

 

ГРИЦАК ОКСАНА СТЕПАНІВНА 

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

 

 1. Грицак О.С. Місцевий бюджет: роль в економічній системі держави та чинник розвитку регіонів. / І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки»// 21 квітня 2017 року м. Ужгород – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2017
 2. Грицак О.С. Облікове забезпечення управління стартап-діяльністю: організаційні засади / О.С. Грицак // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 24-26 жовтня 2019 року, Львів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 248 с.
 3. Грицак О.С. Консолідована та зведена звітність: сутність і розбіжності./ О.С. Грицак, Н.М. Клим // Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом / Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (17-18 квітня 2019 р.). – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2019. – 286 с.
 4. Hrytsak O. Current state and issues of taxation in Ukrainian forestry /Hrytsak O., Klym N.// “Science and Global Studies”: Abstracts of Scientific Papers International Scientific Conference (Bratislava, Slovakia, 30 December 2019) / Financial And Economic Scientific Union, 2019, - P. 10-14
 5. Hrytsak O. Issues with taxing the activities of forestry enterprises / Hrytsak O. Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management //– Training – Poland: WSBiP. 2020. – P. 15-17
 6. Грицак О.С. Особливості бухгалтерського обліку збитків стартап-компаній Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. / О.С. Грицак // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 12 березня 2021 року : збірник наукових праць [Електронний ресурс]./ – Вінниця: ВНТУ, 2021. – С. 359 – 360
 7. The Beneish model as a tool for detecting falsification of financial statements and a tool for economic security of the enterprise: ukrainian experience. International Conference on Sustainable Innovation in Mechanical Engineering ICSIME-2K21.// Lehenchuk Serhii F., Valinkevych Nataliia V., Reznik Nadia P., Hrytsak Oksana S., Vyhivska Iryna M. - Faculty of Engineering & Technology, Rama University Uttar Pradesh, Kanpur, India. - 2021/5/29 (Scopus)

 

КЛИМ НАДІЯ МИХАЙЛІВНА

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

 

 1. Гарасим П.М., Клим Н.М. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів у бюджетній системі України: матеріали XYII Міжнародної наукової конференції «Фінансовий ринок: інституції та інструменти» - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018 . – 152 с., С.26-28
 2. Гарасим П.М.,Клим Н.М. Удосконалення обліку операційних доходів на підприємствах лісового господарства: Матеріали IY Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 248
 3. Клим Н.М., Грицак О.С. Консолідована та зведена звітність: сутність і розбіжності: Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом / Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (17-18 квітня 2019 р.). – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2019. – 286 с.
 4. Klym N., Hrytsak O. Сучасний ста та проблеми оподаткування в лісовому господарстві: Science and Global Studies”: Abstracts of Scientific Papers International Scientific Conference (Bratislava, Slovakia, 30 December 2019) / Financial And Economic Scientific Union, 2019, - P. 10-14 (англійською мовою)
 5. Przybytniowski J. W. Garasyim P. M., Klym N.М. Оцінка якості послуг екологічного страхування: Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18-20 березня 2020 р.с. 476-481
 6. Клим Н.М., Андрушко Р.П., Особливості контролю і ревізії нарахування та сплати ЄСВ: Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18-20 березня 2020 р.С.312-317
 7. Myronchuk Z. Andrushko R., Klym N. The expediency of electronic document management in the digital transformation of Ukraine economy: Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: Матеріали ХХІІ Міжнародного науково-практичного форуму, 5-7 жовтня 2021 .Львів: ННВК АТБ, С.8-11
 8. Матвеєв Е.М.,, Клим Н.М. Трансфертне ціноутворення у системі корпоративного управління транснаціональних корпорацій: Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та вищої освіти», міжнародна науково-практична конференція (2021; Львів): тези доп.:СПОЛОМ, 2021, 248 с., с. 221-223
 9. Клим Н.М., Новак У.П. Формування професійних компетентностей фахівців спеціальності «Облік і оподаткування». Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: мат. V Міжн. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28-29 жовтня 2022 р.). Львів. 2022. С. 35-37.

 

КОЛІНЬКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА 

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

 

 1. Колінько Н.І. Перспектива впровадження таргет-костинг як ефективного метода управління витратами виробництва /Колінько Н.І., Шутка С.Є.// Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Приморські регіони: проблеми та траєкторії соціально-економічного розвитку», (19 квітня 2018 р.), Одеса: Вісник Міжнародного гуманітарного університету «Економіка та менеджмент», – 2018. -С. 193-195
 2. Колінько Н.І. Таргет-костинг як перспективний метод інституційного забезпечення управління витратами виробництва /Колінько Н.І., Огородник М.М.//ІІ Internetional scientific conference Economy and Society: a Modern Vectors of Development, Part I  – Leipzig, Germany: Baltija Publishing, 27 April, 2018. – p. 78-80
 3. Колінько Н.І. LCC як перспективний метод інституційного забезпечення управління витратами виробництва/Колінько Н.І.// Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції (30 березня 2019р.) ГО«Львівська економічна фундація».- Львів: ЛЕФ, 2019. -С. 91-94
 4. Своєрідність застосування АБС –методу, як інструменту удосконалення калькуляційних систем /Колінько Н.І.// Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Стабільність національної економіки: проблеми та шляхи забезпечення» (25 травня 2019 р.) Наукова економічна організація "Перспектива". Дніпро, 2019.-С.23-26
 5. Колінько Н.І Формування теоретичних засад фінансово-економічної безпеки підприємств сфери послуг/Колінько Н.І., Шутка С.Є.// Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та менеджменту»  (16 лютого2019 р) Запоріжжя, 2019.-С.75-78
 6. Колінько Н.І. Управлінська звітність як інформаційна складова в підвищенні ефективності функціонування підприємств/Колінько Н.І.// Актуальні питання економіки, фінансів та менеджменту в сучасних умовах: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 14 листопада 2020 р.)/  ГО «Центр економічних досліджень та розвитку».-О.:ЦЕДР,2020.-С.171-174.
 7. Колінько Н.І Аутстафінг, як інструмент оптимізації використання трудових ресурсів /Колінько Н.І., Шутка С.Є.// The XIII International Science Conference «Tasks and problems of science and practice», May 10 – 12, 2021, Berlin, Germany. С65-68
 8. Колінько Н.І Аутсорсинг, як інструмент оптимізації використання виробничих ресурсів /Колінько Н.І.,Воляник Г.М.// The XIV International Science Conference «Current issues of modern science and practice», May 17 – 19, 2021, Rome, Italy. С.57-60
 9. Воляник Г.М., Колінько Н.І. Проблеми трансформації людського капіталу у сучасній парадигмі публічного управління. Сучасна парадигма публічного управління : Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-22 жовтня 2021 р.) / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. Львів, 2021. С. 525-530.
 10. Воляник Г.М., Колінько Н.І. Трансформація публічного управління та адміністрування в умовах діджиталізації суспільного життя/Економіко-правові та соціально-технічні напрями еволюції цифрового суспільства: Збірник тез  Міжнародної науково-практичної конференції (02 червня 2022 р.). Дніпро. Університет митної справи та фінансів.
 11. Колінько Н. Аутстафінг: процес виконання/Science of XXI century: development, main theories and achievements: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference, December 2, 2022. Helsinki, Republic of Finland: European Scientific Platform.,2022 с. С.18-21
 12. Колінько Н.І., Воляник Г.М., Шутка С.Є. Своєрідність застосування аустафінгу, як інструменту оптимізації витрат та інноваційних методів управлінського обліку. Theoretical Conference, February 24, 2023. Singapore, Republic of Singapore: European  Scientific Platform. (Pp. 55-56).

 

МАНДРИК ВАСИЛЬ ОЛЕГОВИЧ 

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

 

 1. І.G. Hul, O.I. Zavydivska, V.P. Moroz, V.O. Mandryk. Development of Hunting Tourism in Ukraine: Organizational, Economic and Legal Aspects. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association. Conference (IBIMA), 1-2 April 2020, Seville, Spain, p. 960-971. (Web of Science)
 2. Мандрик В.О., Гавелей М. Формування державного боргу України // Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: збірник тез V Міжнародної студентської інтернет-конференції (Львів, 23-24 березня 2020 р.) – Львів: Сполом. – 2020. – С. 23-26.
 3. Мандрик В.О., Голінчак О. Ревальвація гривні 2019 // Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євро інтеграційних процесів: збірник тез V Міжнародної студентської інтернет-конференції (Львів, 23-24 березня 2020 р.) – Львів: Сполом. – 2020. – С. 28-31.

 

НОВАК УЛЯНА ПАВЛІВНА 

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

 

 1. Гарасим П.М., Новак У.П. Вплив чинників на формування доходів суб’єктів готельного господарства. Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці: тези доповідей ІІI Міжн. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 18-19 квітня 2018 р.). Ужгород: В-во УжНУ «Говерла», 2018. С. 25-28.
 2. Гарасим П.М., Новак У.П. Перехід на МСФЗ як один з чинників підвищення інвестиційної привабливості українських суб’єктів господарювання. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом: тези доповідей Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Ужгород, 17-18 квітня 2019 р.). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2019. С. 160-161.
 3. Гарасим П.М., Новак У.П. Екологічне оподаткування в Україні та Європейському Союзі. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: мат. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Берегове, 17-18 травня 2019 р.). Берегове. 2019. С.99-101.
 4. Гарасим П.М., Новак У.П., Березовська Н.І. Необхідність екологізації діяльності деревообробних підприємств у сучасних умовах. Економіка, фінанси, облік та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: збірник тез доп. Міжн. наук.-практ. конф. (Полтава, 5 березня 2020 р.): у 5 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 2. С. 57-60.
 5. Новак У.П., Падюка М.В. Особливості інформаційного забезпечення судово-бухгалтерської експертизи. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: тези доп. VII Міжн. наук.-практ. конф. (Луцьк, 3 жовтня 2020р.). – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. С.54-56.
 6. Гарасим П.М., Новак У.П., Березовська Н.І. Еколого-економічні ризики суб’єктів господарювання. Економіка, фінанси, облік та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез доп. Міжн. наук.-практ. конф. (Полтава, 24 лютого 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 1. С. 53-55.
 7. Новак У.П., Говда Г.А., Падюка М.В. Права та обов’язки суб’єктів господарського контролю відповідно до чинного законодавства. Актуальні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аналізу, контролю й оподаткування в Україні: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку: мат. VI Міжн. наук.-практ. конф. (Кам’янець-Подільський, 25 жовтня 2021 р.). Кам’янець-Подільський: ПДАТУ. 2021. С. 99-103.
 8. Novak U., Havelei M. Trends in the development of audit activity in Ukraine. Perspective of science and practice: abstracts of XIII International Scientific and Practical Conference (Amsterdam, Netherlands, (December 13-15, 2021). P. 42-45.
 9. Novak U., Berezovska N. Main problems of green economy implementation in Ukraine. Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them: abstracts of XXV International Scientific and Practical Conference (Athens, Greece, June 28-30, 2022). P. 118-120.
 10. Клим Н.М., Новак У.П. Формування професійних компетентностей фахівців спеціальності «Облік і оподаткування». Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: мат. V Міжн. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28-29 жовтня 2022 р.). Львів. 2022. С. 35-37.
 11. Новак У.П., Гавелей М.В. Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами лісогосподарських підприємств. Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: мат. VІІІ Міжн. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 25 листопада 2022 р.) Чернігів. 2022. С. 17-18.
 12. Новак У.П., Гавелей М.В. Аналітичне оцінювання витрат лісогосподарських підприємств. Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва: механізми та стратегії: мат. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 10-11 березня 2023 р.). Львів-Торунь: Liha-Pres, 2023. С. 132-137.

 

ШУТКА СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНА 

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

 

 1. Шутка С.Є., Підцерковна М.В. Особливості ведення обліку готової продукції та її реалізації на лісогосподарських підприємствах Стан та розвиток підприємництва в умовах ринкової економіки: проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 19-20 січня 2018 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2018. – 196 с. (С. 186-190 с.)
 2. Колінько Н.І., Шутка С.Є. Перспектива впровадження таргет-костингу як ефективного метода управління витратами виробництва Приморські регіони: проблеми та траєкторії соціально-економічного розвитку: мат. V Міжнар. науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 квітня 2018 р.). – 2018. – С. 193-195
 3. Шутка С.Є., Колінько Н.І. Формування теоретичних засад фінансово-економічної безпеки підприємств сфери послуг Актуальні проблеми економіки та менеджменту: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 16 лютого 2019 року). – Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2019. С. 75-78
 4. Монташевич С.М., Шутка С.Є. Нормативно-правове регулювання обліку і оподаткування експортно-імпортних операцій Глобалізація сучасного світового господарства: стан, проблеми, ефективність: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 23 лютого 2019 р.). – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2019. – С. 80-85
 5. Шутка С.Є., Воляник Г.М. Експортні операції: відображення в обліку і звітності. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернетконференції, 19-21 березня 2019 р. Ч. 2. – Львів: ЛНАУ, 2019. – С. 289-292
 6. Воляник Г.М., Шутка С.Є. Фінансовий облік в системі антикризового менеджменту підприємства. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства». Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. 248 с. (С. 37-38).
 7. Шутка С.Є., Воляник Г.М. Нормативне регулювання обліку експортних операцій економічних агентів. Фінансові потоки економічних агентів: теоретичні та практичні аспекти: тези доповідей та повідомлень учасників науково-практичного семінару (10 жовтня 2019 р.) / упорядник Ревак І.О. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 150 с. – С. 32-37
 8. Шопоняк Л.С., Шутка С.Є. Відображення курсових різниць в обліку при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності ІV Міжнародна студентська інтернет-конференція «Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів», 26-27 березня 2019 р. : зб. тез. – Львів: СПОЛОМ, 2019. – С. 128-130.
 9. Шутка С.Є., Воляник Г.М. Імпортні операції: особливості обліку і оподаткування. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної: «Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти»: Інтернет-конференція, 18-20 березня 2020 р. – Львів: ЛНАУ, 2020. – 552 с. (С. 541-545).
 10. Шутка С.Є., Воляник Г.М. Облікове забезпечення малих підприємств в сучасних умовах господарювання. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 17-19 березня 2021 р. Ч. 1. Львів: ЛНАУ, 2021. 477-479 с.
 11. Колінько Н.І., Шутка С.Є. Аутстафінг, як інструмент оптимізації використання трудових ресурсів The XIII International Science Conference «Tasks and problems of science and practice», May 10 – 12, 2021, Berlin, Germany. 291 p. (p. 65-68).
 12. Воляник Г.М., Шутка С.Є. Цифрова економіка – бізнес-акселератор соціально-економічного розвитку суспільства у сучасних реаліях. «Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та вищої освіти», міжнародна науково-практична конференція (2021; Львів). Міжнародна науково-практична конференція у Львові «Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та вищої освіти»: тези доп. Львів: СПОЛОМ, 2021. 248 с. С. 62-65.
 13. Шутка С.Є., Воляник Г.М. Основні аспекти фінансового забезпечення бюджетних установ. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки, сільських територій України та країн V-4. Іmprovement of the financial and credit mechanism for ensuring innovative development of the agricultural sector of economy, rural territories of Ukraine and countries V-4»: збірник тез міжнародної науково-практичної інтернетконференції (2 червня 2022 р.). Дубляни, 2022. С. 41-45.
 14. Шутка С., Андрушко Р. Застосування інноваційних технологій навчання облікових дисциплін у вищій освіті. Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: матеріали ХХІІI Міжнародного науково-практичного форуму, 4–6 жовтня 2022 р. [Електронний ресурс]. Львів: ЛНУП, 2022. С. 613-616.
 15. Колінько Н.І., Воляник Г.М., Шутка С.Є. Своєрідність застосування аустафінгу, як інструменту оптимізації витрат та інноваційних методів управлінського обліку. Theoretical Conference, February 24, 2023. Singapore, Republic of Singapore: European  Scientific Platform. (Pp. 55-56).
 • Воляник Галина Михайлівна Воляник Галина Михайлівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Профіль Scopus volianyk@nltu.edu.ua Сфера наукових інтересів Формування новітньої парадигми підготовки здобувачів вищої освіти з обліку і оподаткування в умовах євроінтеграційних процесів України та воєнного стану. Проблеми та перспективи розвитку фінансового обліку в умовах цифрової економіки. Особливості облікового процесу та оподаткування діяльності суб’єктів ринку в умовах воєнного стану Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства у відповідності до Міжнародних та національних стандартів обліку. Особливості застосування Digital-маркетингу та Event-маркетингу на ринку освітніх послуг Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання. Навчальні дисципліни, які викладає «Фінансовий облік-1» «Фінансовий облік-2» «Облік у банках» «Аналіз господарської діяльності» «Облік і звітність підприємств за міжнародними стандартами»        Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 7 навчальних посібників та двох підручників, 4 з них з грифом МОН України: «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2012), «Фінансовий облік-1» (2013), «Інформаційні системи и технології в обліку» (2014, 2016, 2018),«Облік і звітність в оподаткуванні» (2014),«Управлінський облік» (2016), «Фінансовий облік-2» (2016), «Організація обліку» (2018), «Облік на підприємствах малого бізнесу» (2018), «Фінансовий облік-2» (2019), «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2021). Підвищення кваліфікації Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технічного парку   (Республіка Польща) та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Київ, Україна), дистанційне Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних …

  [Read more]

 • Гарасим Петро Миколайович Гарасим Петро Миколайович

  Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України за спеціальністю "Облік і аудит" Профіль Google Scholar Профіль ORCID У 1975 р. закінчив з відзнакою економічний факультет Львівського сільськогосподарського інституту (спеціальність – «Бухгалтерський облік у сільському господарстві»). В 1984 році захистив кандидатську, у 1996 році – докторську дисертацію на тему «Методологічні аспекти оцінки ефективності та відтворення основних фондів при реформуванні сільськогосподарських підприємств ( на матеріалах Західного регіону України)». У 2001 році присвоєно вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. Упродовж 1993-2003р. – декан економічного факультету, з 1998 до 2005 року – завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Львівського державного аграрного університету. З 2005 року до 2015 року – декан обліково-економічного факультету, професор кафедри обліку і аудиту Львівської державної фінансової академії, з 01.09.2015 року – професор кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2016 року обіймає посаду завідувача кафедри обліку і аудиту НЛТУ України. Здійснює керівництво науковою тематикою міжнародних проектів, підготовкою аспірантів і здобувачів, співпрацює з багатьма науковими закладами України та за її межами. Під його керівництвом підготовлено і захищено дванадцять кандидатських дисертацій. Приймає активну участь у науково-громадській роботі, є членом спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, постійно виступає з обліково-економічною тематикою, проводить активну…

  [Read more]

 • Колінько Наталія Іванівна Колінько Наталія Іванівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Сфера наукових інтересів організація управлінського обліку витрат на підприємствах лісового сектору і суміжних галузей податкові регулятори економічної та екологічної безпеки суб’єктів господарювання проблеми підготовки фахівців з обліку і оподаткування в сучасних умовах Навчальні дисципліни, які викладає Управлінський облік, Облік і звітність в оподаткуванні, Звітність підприємств, Податкова політика, Стратегічний управлінський облік   Облік і звітність в оподаткуванні: [навчальний посібник] (гриф МОН України №1/11-14918 від 02.10.2013):/ / Н.І.Колінько, М.М.Огородник, Г.М. Воляник, С.Є. Шутка – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 453 с. Управлінський облік»: [навчальний посібник] (рекомендований Вченою радою НЛТУ України протокол № 5 від 21.05. 2015р.):/ Н.І. Колінько, Г.М. Воляник, С.Є. Шутка – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 378с.  Фінансовий облік – 2: [навчальний посібник] (рекомендовано вченою радою НЛТУ протокол № 9 від 27.10.2016 р.) / П.М. Гарасим, Г.М. Воляник, Н.І. Колінько, С.Є. Шутка. – Львів: ТзОВ «Ліга-Прес», 2016. –332 с. Облік на підприємствах малого бізнесу [навчальний посібник] / П.М. Гарасим, С.Є. Шутка, Г.М. Воляник, Н.І. Колінько – Львів: ТзОВ «Ліга-Прес», 2018. –370 с. Статистика [навчальний посібник] / П.М. Гарасим, Н.І. Колінько. – Львів: Львів :Сполом, 2019. – 220 с. Гарасим П.М., Шутка С.Є., Воляник Г.М., Колінько Н.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності:…

  [Read more]

 • Говда Галина Анатоліївна Говда Галина Анатоліївна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Сфера наукових інтересів Проблеми та перспективи розвитку системи державного фінансового контролю в Україні Особливості обліку та оподаткування суб’єктів господарювання в умовах воєнного стану Новітні методики визначення конкурентоспроможності суб’єктів ринку з урахуванням екологічної складової Особливості облікового процесу та звітності в умовах цифровізації економіки Грошові та фінансово-кредитні відносини між суб’єктами економічних відносин в умовах карантинних обмежень та воєнного стану Сфера застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в умовах розширення євроінтеграції України та обмежень воєнного стану. Навчальні дисципліни, які викладає Державний фінансовий контроль Електронна звітність Гроші і кредит Фінанси, гроші і кредит Основи міжнародних стандартів фінансової звітності (Основи МСФЗ) Бухгалтерський облік Основи обліку і податкової політики на підприємствах галузі (для студентів спеціальності «Деревообробні та меблеві технології») Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць з питань обліку, грошово-кредитних відносин, фінансового контролю. Підвищення кваліфікації 1) ТОВ «Академія цифрового розвитку» (м. Київ) , курс «Цифрові інструменти Google для освіти» (базовий рівень) (дистанційна форма навчання), 30.01.2023-12.02.2023 р. (загальний обсяг – 30 год / 1 кредит EСTS) Сертифікат №GDTfE-07-Б-06523 від 12.02.2023 р. 2) Міністерство освіти і науки України, державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової перед вищої освіти» (м. Київ), підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти…

  [Read more]

 • Клим Надія Михайлівна Клим Надія Михайлівна

  – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Профіль Scopus klym.nadya@gmail.com  Сфера наукових інтересів: Регіональна економіка: соціально-культурна сфера (територіальна організація та особливості розвитку). Формування обліково-аналітичної системи та механізму ефективного управління економічною діяльністю суб’єктів господарювання на еколого-економічних засадах. Теорія і практика обліку і контролю діяльності суб’єктів господарювання в умовах діджиталізації. Стратегічне державне регулювання та економічна безпека в умовах військового стану. Особливості оподаткування та обліково-аудиторського забезпечення підприємств лісової галузі в умовах війни.  Навчальні дисципліни, які викладає: «Бухгалтерський облік» «Облік і аудит» «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» «Організація і методика аудиту». Авторка більше 180-ти фахових наукових та навчально-методичних праць, у тому числі трьох навчальних посібників – «Економічний аналіз виробничої діяльності лісогосподарських і деревообробних підприємств (у співавторстві з грифом МОН України, 1999 р.), «Бухгалтерський облік» - (одноосібно, 2014 р.), «Організація обліку в галузях економіки» (у співавторстві, 2018 р.), одного підручника «Бухгалтерський облік» (одноосібно, 2021 р.) та 9-ти колективних монографій (2013 – 2021 рр.), 5-ти публікацій у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection, має 5 авторських свідоцтв. У 2017 р. здобула ступінь магістра за спеціальністю «Правознавство».  Виконавець науково-дослідних тем: «Схема (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів на тривалу…

  [Read more]

 • Мандрик Василь Олегович Мандрик Василь Олегович

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Сфера наукових інтересів проблеми теорії та практики екологічно орієнтованої економіки на мікро- та макрорівнях удосконалення системи екологічного оподаткування в Україні сучасні тенденції та перспективи використання крипто валют фінансова система, бюджетна система та фінансова політика держави, фінансові аспекти соціальної функції держави, фінансовий ринок і біржова діяльність, фіскальна політика та податкова система, фінанси суб’єктів господарювання, міжнародні фінансові системи. Навчальні дисципліни, які викладає «Фінанси» «Фінанси, гроші та кредит» «Еколого-економічний аналіз» «Економіка праці і соціально трудові відносини» «Фінанси підприємств» «Страхування» Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі наукових статей та тез доповідей конференцій.  Підвищення кваліфікації Національний лісотехнічний університет України, курси підвищення кваліфікації з організації та володіння технологіями дистанційного навчання на базі віртуального навчального середовища НЛТУ України, 28.09.2020 – 24.12.2020, Свідоцтво про підвищення кваліфікації 21 СПВ 02070996 № 9 від 25.01.2021 р. Львівський національний університет імені Івана Франка, тема стажування - «Сучасні проблеми розвитку економічного аналізу та фінансового обліку як інструментів ефективної діяльності», 19.10.2020 – 30.10.2020 р., довідка № 3351-У від 03.12.2020 р., 180 год./6 кред.

  [Read more]

 • Новак Уляна Павлівна Новак Уляна Павлівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту   Профіль Google Scholar Профіль ORCID   Сфера наукових інтересів організація та методика ведення бухгалтерського обліку за видами економічної діяльності; теорія аудиту і концептуальні основи розвитку аудиторської діяльності; особливості організації судово-бухгалтерської експертизи, як важливого виду фінансового контролю; еколого-економічні інструменти забезпечення сталого розвитку. Навчальні дисципліни, які викладає «Аудит» «Санаційний аудит» «Екологічний аудит» «Організація обліку у галузях економіки» «Облік на підприємствах сфери послуг» «Судово-бухгалтерська експертиза» Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі у співавторстві: 6 колективних монографій (2012, 2013, 2014, 2020), навчального посібника «Організація обліку в галузях економіки» (2018), наукових статей та тез доповідей конференцій.  Підвищення кваліфікації Університет сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина), Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів, 29.04.2019р. - 03.05.2019 р., сертифікат від 03.05.2019р., 1 кредит. Національний лісотехнічний університет України, курси підвищення кваліфікації з організації та володіння технологіями дистанційного навчання на базі віртуального навчального середовища НЛТУ України, 01.02.2021 р. - 20.04.2021 р., свідоцтво про підвищення кваліфікації 21 СПВ 02070996 № 79 від 31.05.2021 р., 180 годин / 6 кредитів. Наукові публікації – Publ.Science, цикл навчальних вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science, лютий 2021 р., сертифікат №АА 1544 від 12.02.2021 р., 10 годин /…

  [Read more]

 • Шутка Світлана Євгенівна Шутка Світлана Євгенівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Профіль Scopus     Сфера наукових інтересів фундаментальні і прикладні наукові дослідження у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах глобалізаційних перетворень; стратегічні пріоритети розвитку малих підприємств в умовах модернізації економіки; бюджетний облік та облікове забезпечення управління економічними суб’єктами бюджетної сфери; методологія стратегічного аналізу; дослідження актуальних аспектів менеджменту підприємств в сучасних умовах господарювання; проблеми розвитку бухгалтерського обліку для забезпечення сталого розвитку економіки України. Навчальні дисципліни, які викладає «Облік зовнішньоекономічної діяльності» «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу» «Облік в бюджетних установах» «Стратегічний аналіз» «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за міжнародними та національними стандартами» Автор більше 150 публікацій, у тому числі , у тому числі: 7 навчальних посібників та 2 підручників, 4 з них з грифом МОН України: «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу» (2007), «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2012), «Фінансовий облік-1» (2013), «Облік і звітність в оподаткуванні» (2014), «Управлінський облік» (2016), «Фінансовий облік – 2» (2016), «Облік на підприємствах малого бізнесу» (2018) та Фінансовий облік-2: [підручник] (2019), «Облік зовнішньоекономічної діяльності»: [підручник] (2021), а також багатьох навчально-методичного розробок. Підвищення кваліфікації Львівський національний університет імені Івана Франка, тема стажування - “Сучасні проблеми розвитку бухгалтерського обліку і стратегічного…

  [Read more]

 • Грицак Оксана Степанівна Грицак Оксана Степанівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Профіль Scopus hrytsak@nltu.edu.ua Сфера наукових інтересів удосконалення обліково-аналітичного забезпечення виконання зобов’язань науково-практичні підходи щодо ведення фінансового обліку та аудиту облік та оподаткування в умовах цифрової економіки Навчальні дисципліни, які викладає «Теорія економічного аналізу» «Місцеві бюджети» «Інноваційний розвиток підприємства» «Організація обліку» «Інформаційні системи і технології в обліку» Автор більше 70 фахових наукових і навчально-методичних праць присвячених обліку, аудиту, контролю і аналізу господарської діяльності, з них 1-ї колективної монографії  (2022 р.), 3-х публікацій у наукових виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus, 20 наукових статей у фахових виданнях, має 5 авторських свідоцтв. Виконавець науково-дослідних тем: НДР «Теорія і практика управлінського і бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту діяльності суб’єктів господарювання» (ДР 0113 U007515) (2016-2018 рр.); НДР “Бухгалтерський облік у контексті перспектив удосконалення оподаткування підприємницької діяльності” (ДР 0118U000781), (договір №05/ 2471 від 15.01.2020 р.) Підвищення кваліфікації Курс «Міжнародні стандарти фінансової звітності» від Institute of Financial Accountants (Великобританія), «Diploma in International Financial Reporting Standards for Professionals» від 26.07.2016 № 7/2016/02668. Стажування на кафедрі Обліку і аналізу НУ «Львівська політехніка» Довідка № 666 від 05.01.2018 Курси підвищення кваліфікації за програмою «Технології дистанційного навчання на базі Віртуального навчального середовища НЛТУ України». Свідоцтво про підвищення…

  [Read more]

GREEN Blue Orange BACK TO TOP