Наукова робота на кафедрі обліку і аудиту

  

На початок 2016 року чисельність професорсько-викладацького складу кафедри становить 16 співробітників, з них 2 доктори економічних наук, професори та 13 кандидатів економічних наук, з яких 10 доцентів.

У 2015 році викладачі кафедри працювали над темою “Проблеми екологізації обліку, аналізу і контролю в Україні”, що відповідає пріоритетному напряму “Раціональне природокористування” Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” від 11.07.2001р. № 2623-14.

Загальний обсяг публікацій працівників кафедри обліку і аудиту у 2015 році складає 60 одиниць  (без урахування конспектів лекцій та методичних розробок), опубліковано / підготовлено до друку у закордонних виданнях 9 статтей.

Прізвище, ініціали викладача

Кількість публікацій за 2015 р. / др.арк.

доц.Огородник М.М.

2 / 0,25

доц.Бондаренко О.В.

29 / 13,16

доц.Воляник Г.М.

9 / 1,99

доц.Клим Н.М.

11 / 2,25

доц.Колінько Н.І.

1 / 0,05

доц.Коломієць Т.В.

1 / 0,15

проф.Лебедевич С.І.

2 / 0,43

ст.викл.Новак У.П.

5 / 0,71

доц.Новосельська Л.І.

4 /1,5

доц.Мандрик В.О.

1 / 0,08

ас.Падюка М.В.

2 / 0,16

ас.Грицак О.С.

2 / 0,61

доц.ШуткаС.Є.

1 / 0,05


Загальний обсяг публікацій працівників кафедри обліку і аудиту у 2015 році складає 60 одиниць  (без урахування конспектів лекцій та методичних розробок), опубліковано / підготовлено до друку у закордонних виданнях 9 статтей.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі міжнародних науково-практичних конференцій, зокрема у 2015 році:

• “Стан, проблеми та перспективи розвитку національної економіки” (Одеса, 23-24 січня 2015 р.);

• “Управління економічними процесами у світовій і національній економіці”(Київ, 23-24 січня 2015 р.);

• “Проблеми інтеграції облікових підсистем фінансового, податкового, управлінського і статистичного обліку в умовах гармонізації законодавства України до вимог європейських стандартів” (Житомир, 27 січня 2015 р.);

• “Наукові засади ресурсозбереження в системі антикризового управління і відтворення економіки” (Хмельницький, 30-31 січня 2015р.);

• “Розвиток нової економічної системи та світовому, державному та регіональному рівнях”. (Львів, 30-31 січня 2015 р.);

• “Зовнішні та внутрішні фактори впливу на економічну систему країн” (Київ, 30-31 січня 2015 р.);

• “Проблеми економіки нові ринки та нові напрямки розвитку”. (Дніпропетровськ, 6-7 лютого 2015р);

• “Євроінтеграція економіки України: виклики та рішення” (Дніпропетровськ, 20-21 лютого 2015 р.);

• “Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв’язки” (Київ, 26 лютого 2015 р.);

• “Актуальні проблеми сучасної економіки: реалії сьогодення” (Ужгород, 6-7 березня 2015 р.);

• “Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки” (Черкаси, 27-28 березня 2015р);

• “Управління економічними системами: концепції, стратегії, інновації” (Київ, 27-28 березня 2015 р.);

• “Розвиток національної економіки: теорія і практика”. (Івано-Франківськ,3-4 квітня 2015 р.);

• “Перспективи сталого розвитку економіки: національний та регіональний аспекти” (Дніпропетровськ, 3-4 квітня 2015 р.);

• “Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти” (Одеса, 15-16 травня 2015 р.);

• “Модернізація національної економіки: зміни в умовах кризи” (Херсон 15-16 травня 2015 р.);

• “Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем” (Івано-Франківськ, 20-22 травня 2015 р.);

• “Інформаційна та економічна безпека” (Харків, 21-22 травня 2015 р.);

• “Економіка в сучасних умовах: стан, проблеми та пошук шляхів їх подолання” (Львів, 26-27 червня 2015 р.);

• “Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та менеджменту” (Львів, 25-26 вересня 2015 р.;

• “Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу” (Івано-Франківськ, 16-17 жовтня 2015 р.)

• “Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у ХХІ-му столітті” (Житомир, 6-7 листопада 2015р.);

• “Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку: регіональні особливості та світові тенденції” (Одеса, 27-28 листопада 2015 р.);

• “Актуальные проблемы экономики, управления и права в современных социально-экономических условиях” (Лиссабон, 27 ноября 2015 г.);

• “Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки” (Луцьк, 05 грудня 2015 р);

• “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку” (Чернігів, 11 грудня 2015 р.).

 

Науково-дослідна робота студентів втілена у навчальний процес у формі читання курсу «Основи наукових досліджень у професійній діяльності» (лектор доцент Новосельська Л.І.). На кафедрі діє студентський науковий гурток, керівництво яким здійснює ст. викл. Новак У.П.

Студентська наукова робота на кафедрі обліку і аудиту у 2015 р. проводилась у таких формах:

- науково-дослідна робота в процесі вивчення навчальних дисциплін;

- при підготовці дипломних та курсових робіт;

- участь у роботі наукових семінарів на кафедрі обліку і аудиту;

- участь в олімпіадах, наукових конференціях, конкурсах студентських наукових робіт, що проводяться на різних рівнях.

Наукові роботи студентів також були представлені і заслухані на таких наукових конференціях:

1. 67-ій науково-технійчній конференції студентів й аспірантів НЛТУ України, студентів коледжів та слухачів Малої лісової академії, яка відбулася 21-23 квітня 2015 р.;

2. ІІІ Міжвузівській студентській науково-практичній конференції “Розвиток індустрії гостинності в умовах глобалізацій них процесів: економічні та фінансові аспекти”, яка відбулася 2 квітня 2015 р. у м. Львів: ст. гр. ОА-31 Матяшовська К.В. (науковий керівник – к.е.н., доц. Огородник М.М.) доповідь на тему: «Екологічний податок та реформування податкової системи України».

3. V Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку), яка відбулася 10-20 листопада 2015 р. у м. Ірпінь: ст. гр. ОАС-21 Кравець І.П. (науковий керівник – к.е.н., доц. Новак У.П.), доповідь на тему: «Проблеми і перспективи екологічного аудиту в Україні».

Дипломами учасника ІІІ міжвузівської студентської науково-практичної конференції “Розвиток індустрії гостинності в умовах глобалізацій них процесів: економічні та фінансові аспекти” (2 квітня 2015 р., м. Львів) нагороджена ст. гр. ОА-31 Матяшовська К.В., ст. гр. ОА-31 Іванець З.В.

На кафедрі був проведений перший тур Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий облік». І місце отримала ст. гр. ОА-51 Шишковська Х.

 

GREEN Blue Orange BACK TO TOP