10 листопада - Міжнародний день бухгалтера (International Accounting Day)

5account

Цього дня бухгалтери відзначають своє професійне свято.

Бухгалтер — особлива професія. В усі часи користується незмінним попитом і повагою. Саме тому, незважаючи на те, що майже в кожній європейській країні і в США є національне свято бухгалтерських працівників, в 2008 році з’явилася і була реалізована чудова ідея, висунута ЮНЕСКО, — заснувати ще один День бухгалтера, тепер уже — міжнародний!Дата обрана не випадково, а як відлуння події ще 15 століття. 10 листопада 1494 року у Венеції вперше побачила світ книга Луки Пачолі «Все про арифметику, геометрію і пропорції», який вважається одним з основоположників сучасної бухгалтерії. Одна з глав книги називалася «Про рахунки і інші записи» і містила докладний виклад бухгалтерської справи у Венеції, тобто була повністю присвячена мистецтву ... ведення подвійного запису в бухгалтерії. Основи бухгалтерської справи були викладені так чітко і зрозуміло, що навіть тепер методи бухгалтерського обліку від Пачолі не є застарілими. Більше того, їхні базові принципи і терміни використовуються навіть в комп’ютерних бухгалтерських програмах останнього покоління.Саме Лука Пачолі написав, що бухгалтер не може спокійно лягати спати, поки не зійдеться дебет з кредитом.Традиції дня бухгалтераУ США роботу кращих фахівців обов’язково заохочують грошовою премією або цінним подарунком, в Англії прийнято дарувати сувеніри та тематичні торти, наприклад, у формі комп’ютера або бухгалтерських рахунків.В Україні дата національного свята була встановлена — 16 липня, бо саме в цей день в суверенній Україні, в 1999-му році прийнято Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

 

Нашим любим бухгалтерам бажаємо, щоб не губилася жодна цифра, в будь-якій ситуації сходився дебет з кредитом!

Нехай робота проходить без труднощів і помилок, а життя – з позитивним сальдо.

Дні фінансової обізнаності

4 e778 V

 

 

З 1 по 3 листопада 2017 року у Львові відбувалися Дні фінансової обізнаності. Захід проводився під гаслом «Керуй фінансами впевнено!» і покликаний заохотити львів’ян приділити ще більше уваги управлінню власними фінансами та бюджетом, підготувати молодь до прийняття впевнених та зважених фінансових рішень.

 2 листопада, під керівництвом к.е.н., ст. викл. Грицак О.С. студенти гр. ОА-41 та гр. ДТ-41 відвідали цей захід. Студенти мали нагоду послухати історію виникнення гривні, та оглянути експозицію “Шляхами історії української гривні”.

 

 

Після того оглянули ролик компанії  “Гривня – наш символ”. На закінчення молоді було запропоновано послухати інформацію про сучасні інтерактивні технології представлені спеціальним тематичним мобільним додатком, що наочно демонструє елементи захисту оновленої серії банкнот Національного банку України (100 та 500 гривень). Подібний додаток вперше створено в Україні силами фахівців Національного банку.

4 6dd V

4fa64 V

4 f8fc9 V

 

 Сподіваємося, що заходи такого спрямування відбуватимуться і надалі. Залучення молоді до таких днів фінансової обізнаності є необхідним, адже саме такі заходи готують молодих людей до прийняття впевнених та зважених фінансових рішень.

Посвята в студенти

1 Posvyata4 вересня 2017 року у Національному лісотехнічному університеті України відбулася урочиста посвята першокурсників у студенти. На свято прийшли батьки першокурсників, професорсько-викладацький склад і співробітники університету, представники влади, колишні випускники та гості університету.

КРУГЛИЙ СТІЛ ПРИСВЯЧЕНИЙ ПРОБЛЕМАМ ЯКОСТІ, ВИСОКОГО НАУКОВОГО РІВНЯ ТА ПЛАГІАТУ ПРИ НАПИСАННІ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

3 646ac6 V

 25 жовтня 2017 року відбувся круглий стіл за участю студентів та викладачів кафедри обліку і аудиту, присвячений проблемам якості, високого наукового рівня та плагіату при написанні кваліфікаційних магістерських робіт. 

Зустріч зі студентами – здобувачами вищої освіти ступеня «магістр» зі спеціальності «Облік і оподаткування» першого і другого року навчання провели: завідувач кафедри, д.е.н., професор Гарасим П.М., к.е.н., доцент Говда Г.А., к.е.н., доцент Мандрик В.О., к.е.н., доцент Огородник М.М.  

Професор Гарасим П.М. у своєму виступі закликав студентів відповідально поставитись до вибору теми роботи, орієнтуватись не лише на актуальні проблеми обліку, контролю і оподаткування, а й враховувати екологічні аспекти діяльності підприємств.

При обговоренні питань щодо проходження переддипломної практики та написанні магістерських робіт, доцент Мандрик В.О. провів презентацію їх основних етапів, акцентуючи увагу на можливих проблемних аспектах. Зокрема наголосив на необхідності опрацювання сучасних нормативних і літературних джерел, формуванні пропозицій покращення фінансово-господарської діяльності підприємств з урахуванням екологічної складової.

3 bff V

Про особливості роботи комп’ютерних програм з виявлення академічного плагіату в наукових працях здобувачів наукових ступенів розповіла доцент Говда Г. А. Оскільки кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» підлягають обов’язковій перевірці на академічний плагіат, то особливе зацікавлення серед студентів викликали питання сутності та різновидів плагіату, технічні можливості перевірки та шкала визначення унікальності роботи. Багато питань також виникало щодо бази даних для перевірки та можливостей отримання експертного висновку з подальшим допущенням до захисту роботи.

Цікавим і змістовним був виступ представників ПАТ «КРЕДОБАНК» про Програму працевлаштування студентів і випускників навчальних закладів, яка має на меті залучення на роботу талановитих, успішних і перспективних молодих фахівців. Зацікавлення серед студентів викликала пропозиція офіційного працевлаштування для студентів старших курсів на умовах неповної зайнятості, що дозволяє поряд з теоретичним навчанням здобувати практичний досвід роботи.

3 fe9 V

Міжнародна науково-практична конференція "Екологізація освіти як чинник сталого розвитку суспільства"

2 S123078219-20 жовтня 2017 р. у Національному лісотехнічному університеті України відбулась Міжнародна науково-практична конференція "Екологізація освіти як чинник сталого розвитку суспільства".

Конференція спрямована на реалізацію рішення Колегії Міністерства освіти і науки України "Про екологізацію вищої освіти України з метою підготовки фахівців для сталого розвитку" від 27.11.2015 року, актуальних вимог світової спільноти щодо підготовки фахівців для сталого розвитку, що містяться в документах Спеціального саміту ООН з проблем сталого розвитку (вересень, 2015 р.), запропонованих ЮНЕСКО Рамок дій "Освіта-2030" (листопад, 2015 р.), добровільних зобов'язань України, взятих на конференції ООН зі сталого розвитку "Ріо+20" і внесених у реєстр ООН під назвою "Екологізація освіти: внесок України", Паризької угоди щодо змін клімату від 12 грудня 2015 року. 

2 S1230783

На конференції, зокрема, виступив завідувач кафедри обліку і аудиту д.е.н., проф. Гарасим П.М. з доповіддю «Особливості формування професійних компетентностей фахівців спеціальності “Облік і оподаткування” у контексті екологізації освіти», яку підготував у співавторстві з к.е.н., доц. Новак У.П.

Д.е.н., проф. Гарасим П.М. зазначив, що ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства значною мірою залежить від організації бухгалтерського, фінансового, управлінського та податкового обліку. Тому на ринку праці попит на фахівців з обліку і оподаткування завжди високий.

2 S1230939

У доповіді наголошено, що особливої актуальності набуває проблема екологізації системи рівня освіти майбутніх економістів – фахівців з бухгалтерського обліку. Екологізація професійної бухгалтерської освіти полягає в розробленні та обґрунтуванні переліку фахових компетенцій, спрямованих на підготовку екологічно грамотних фахівців спеціальності «Облік і оподаткування», здатних працювати в умовах сьогодення, прийняття ними самостійних рішень на основі реалізації ідей та принципів екологізації професійної діяльності. Підкреслено, що прийняті стандарти вищої освіти України галузі знань «Управління та адміністрування» спеціальності «Облік і оподаткування» для здобуття освітнього ступеню «бакалавр» та «магістр» не враховують екологічної складової і не містять екологічних компетенцій.

2 S1230938

Д.е.н., проф. Гарасим П.М. наголосив, що кафедра обліку і аудиту велику увагу приділяє екологізації навчальних дисциплін, що вирішує проблеми свідомого ставлення до навколишнього середовища та його охорони шляхом впливу на всі ланки освітнього процесу. При вивченні облікових дисциплін екологічні знання та навики виступають засобом вирішення еколого-економічних протиріч формування нового розуміння своєї фаховості та співвідношення економіки і екології. Так, до еколого-орієнтованих дисциплін, які викладаються студентам спеціальності «Облік і оподаткування», належать: «Філософські засади сталого розвитку», «Економіка природокористування» / «Екологічна економіка»; «Екологічний аудит»; «Еколого-економічний аналіз» / «Екологічна статистика», «Екологічний маркетинг» / «Екологічна політика». Окремі елементи екологічного спрямування представлені у багатьох видах навчального процесу (дипломні і курсові роботи, виробничі і переддипломні практики, теми рефератів, теми для дискусій, практичні завдання, розрахункові роботи тощо). Таким чином, запровадження дисциплін екологічного спрямування та фрагментарна екологізація окремих предметів, зокрема, певних тем або деяких питань, дозволяє значно покращити якісну складову навчально-виховного процесу.

GREEN Blue Orange BACK TO TOP