Наукова робота на кафедрі обліку і аудиту

  

На початок 2016 року чисельність професорсько-викладацького складу кафедри становить 16 співробітників, з них 2 доктори економічних наук, професори та 13 кандидатів економічних наук, з яких 10 доцентів.

У 2015 році викладачі кафедри працювали над темою “Проблеми екологізації обліку, аналізу і контролю в Україні”, що відповідає пріоритетному напряму “Раціональне природокористування” Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” від 11.07.2001р. № 2623-14.

Загальний обсяг публікацій працівників кафедри обліку і аудиту у 2015 році складає 60 одиниць  (без урахування конспектів лекцій та методичних розробок), опубліковано / підготовлено до друку у закордонних виданнях 9 статтей.

Прізвище, ініціали викладача

Кількість публікацій за 2015 р. / др.арк.

доц.Огородник М.М.

2 / 0,25

доц.Бондаренко О.В.

29 / 13,16

доц.Воляник Г.М.

9 / 1,99

доц.Клим Н.М.

11 / 2,25

доц.Колінько Н.І.

1 / 0,05

доц.Коломієць Т.В.

1 / 0,15

проф.Лебедевич С.І.

2 / 0,43

ст.викл.Новак У.П.

5 / 0,71

доц.Новосельська Л.І.

4 /1,5

доц.Мандрик В.О.

1 / 0,08

ас.Падюка М.В.

2 / 0,16

ас.Грицак О.С.

2 / 0,61

доц.ШуткаС.Є.

1 / 0,05


Загальний обсяг публікацій працівників кафедри обліку і аудиту у 2015 році складає 60 одиниць  (без урахування конспектів лекцій та методичних розробок), опубліковано / підготовлено до друку у закордонних виданнях 9 статтей.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі міжнародних науково-практичних конференцій, зокрема у 2015 році:

• “Стан, проблеми та перспективи розвитку національної економіки” (Одеса, 23-24 січня 2015 р.);

• “Управління економічними процесами у світовій і національній економіці”(Київ, 23-24 січня 2015 р.);

• “Проблеми інтеграції облікових підсистем фінансового, податкового, управлінського і статистичного обліку в умовах гармонізації законодавства України до вимог європейських стандартів” (Житомир, 27 січня 2015 р.);

• “Наукові засади ресурсозбереження в системі антикризового управління і відтворення економіки” (Хмельницький, 30-31 січня 2015р.);

• “Розвиток нової економічної системи та світовому, державному та регіональному рівнях”. (Львів, 30-31 січня 2015 р.);

• “Зовнішні та внутрішні фактори впливу на економічну систему країн” (Київ, 30-31 січня 2015 р.);

• “Проблеми економіки нові ринки та нові напрямки розвитку”. (Дніпропетровськ, 6-7 лютого 2015р);

• “Євроінтеграція економіки України: виклики та рішення” (Дніпропетровськ, 20-21 лютого 2015 р.);

• “Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв’язки” (Київ, 26 лютого 2015 р.);

• “Актуальні проблеми сучасної економіки: реалії сьогодення” (Ужгород, 6-7 березня 2015 р.);

• “Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки” (Черкаси, 27-28 березня 2015р);

• “Управління економічними системами: концепції, стратегії, інновації” (Київ, 27-28 березня 2015 р.);

• “Розвиток національної економіки: теорія і практика”. (Івано-Франківськ,3-4 квітня 2015 р.);

• “Перспективи сталого розвитку економіки: національний та регіональний аспекти” (Дніпропетровськ, 3-4 квітня 2015 р.);

• “Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти” (Одеса, 15-16 травня 2015 р.);

• “Модернізація національної економіки: зміни в умовах кризи” (Херсон 15-16 травня 2015 р.);

• “Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем” (Івано-Франківськ, 20-22 травня 2015 р.);

• “Інформаційна та економічна безпека” (Харків, 21-22 травня 2015 р.);

• “Економіка в сучасних умовах: стан, проблеми та пошук шляхів їх подолання” (Львів, 26-27 червня 2015 р.);

• “Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та менеджменту” (Львів, 25-26 вересня 2015 р.;

• “Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу” (Івано-Франківськ, 16-17 жовтня 2015 р.)

• “Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у ХХІ-му столітті” (Житомир, 6-7 листопада 2015р.);

• “Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку: регіональні особливості та світові тенденції” (Одеса, 27-28 листопада 2015 р.);

• “Актуальные проблемы экономики, управления и права в современных социально-экономических условиях” (Лиссабон, 27 ноября 2015 г.);

• “Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки” (Луцьк, 05 грудня 2015 р);

• “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку” (Чернігів, 11 грудня 2015 р.).

 

Науково-дослідна робота студентів втілена у навчальний процес у формі читання курсу «Основи наукових досліджень у професійній діяльності» (лектор доцент Новосельська Л.І.). На кафедрі діє студентський науковий гурток, керівництво яким здійснює ст. викл. Новак У.П.

Студентська наукова робота на кафедрі обліку і аудиту у 2015 р. проводилась у таких формах:

- науково-дослідна робота в процесі вивчення навчальних дисциплін;

- при підготовці дипломних та курсових робіт;

- участь у роботі наукових семінарів на кафедрі обліку і аудиту;

- участь в олімпіадах, наукових конференціях, конкурсах студентських наукових робіт, що проводяться на різних рівнях.

Наукові роботи студентів також були представлені і заслухані на таких наукових конференціях:

1. 67-ій науково-технійчній конференції студентів й аспірантів НЛТУ України, студентів коледжів та слухачів Малої лісової академії, яка відбулася 21-23 квітня 2015 р.;

2. ІІІ Міжвузівській студентській науково-практичній конференції “Розвиток індустрії гостинності в умовах глобалізацій них процесів: економічні та фінансові аспекти”, яка відбулася 2 квітня 2015 р. у м. Львів: ст. гр. ОА-31 Матяшовська К.В. (науковий керівник – к.е.н., доц. Огородник М.М.) доповідь на тему: «Екологічний податок та реформування податкової системи України».

3. V Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку), яка відбулася 10-20 листопада 2015 р. у м. Ірпінь: ст. гр. ОАС-21 Кравець І.П. (науковий керівник – к.е.н., доц. Новак У.П.), доповідь на тему: «Проблеми і перспективи екологічного аудиту в Україні».

Дипломами учасника ІІІ міжвузівської студентської науково-практичної конференції “Розвиток індустрії гостинності в умовах глобалізацій них процесів: економічні та фінансові аспекти” (2 квітня 2015 р., м. Львів) нагороджена ст. гр. ОА-31 Матяшовська К.В., ст. гр. ОА-31 Іванець З.В.

На кафедрі був проведений перший тур Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий облік». І місце отримала ст. гр. ОА-51 Шишковська Х.

 

 • Гарасим Петро Миколайович Гарасим Петро Миколайович

  Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України за спеціальністю "Облік і аудит" Перші чотири шкільні роки навчався у Щеплотинській початковій школі, потім продовжив навчання у Завадівській восьмирічній школі, а в 1969 р. закінчив Немирівську середню школу Яворівського району Львівської області.  Здобувши середню освіту, навчався у Львівському сільськогосподарському інституті, який закінчив у 1975 р. із відзнакою за спеціальністю «Бухгалтерський облік у сільському господарстві».  Протягом 1975–1976 рр. Петро Миколайович працював заступником головного бухгалтера колгоспу ім. Мічуріна Бузького району Львівської області. З 1976 до 1977 р. обіймав посаду старшого економіста-контролера обласного управління сільського господарства Львівського облвиконкому, а з 1978 р. — асистента, старшого викладача, доцента кафедри статистики й аналізу Львівського державного аграрного університету.  У 1984 р. захистив кандидатську, а в 1996 р. — докторську дисертацію «Методологічні аспекти оцінки, ефективності та відтворення основних фондів при реформуванні сільськогосподарських підприємств (на матеріалах Західного регіону України)». У 2001 році присвоєно вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. Упродовж 1993–2003 рр. Петро Гарасим був деканом економічного факультету, з 1998 до 2004 р. завідував кафедрою бухгалтерського обліку й аудиту Львівського державного аграрного університету, а з 2005 р. до 2014 р. обіймав посаду декана обліково-економічного факультету Львівської державної фінансової академії, з 2015 року – професор кафедри обліку…

  [Read more]

 • Колінько Наталія Іванівна Колінько Наталія Іванівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів організація управлінського обліку витрат на підприємствах лісового сектору і суміжних галузей податкові регулятори економічної та екологічної безпеки суб’єктів господарювання проблеми підготовки фахівців з обліку і оподаткування в сучасних умовах Навчальні дисципліни, які викладає «Управлінський облік»,  «Податкова політика»,  «Облік і звітність в оподаткуванні» Автор більше 130 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 5 навчальних посібників, 4 з них у співавторстві з грифом МОН України: «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2012), «Фінансовий облік-1» (2013), «Облік і звітність в оподаткуванні» (2014), «Управлінський облік» (2016)

  [Read more]

 • Воляник Галина Михайлівна Воляник Галина Михайлівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів проблеми та перспективи розвитку фінансового обліку в умовах глобалізації економіки інформаційні системи та технології у бухгалтерському обліку, аналізі та аудиті проблеми підготовки фахівців з обліку і оподаткування в сучасних умовах методологія та удосконалення фінансового обліку, контролю, аналізу та аудиту як науки та практичної діяльності, обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання Навчальні дисципліни, які викладає «Фінансовий облік-1»,  «Фінансовий облік-2»,  «Облік у банках» Автор більше 120 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 5 навчальних посібників у співавторстві, 4 з них з грифом МОН України: «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2012), «Фінансовий облік-1» (2013), «Інформаційні системи і технології в обліку» (2014), «Облік і звітність в оподаткуванні» (2014), «Управлінський облік» (2016)

  [Read more]

 • Лебедевич Світлана Іванівна Лебедевич Світлана Іванівна

  доктор економічних наук, професор кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів облік і аудит еколого-економічних процесів  екологічний менеджмент Навчальні дисципліни, які викладає «Аудит», «Екологічний аудит»,  «Організація і методика аудиту»,  «Організація обліку» Автор понад 170 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 3 авторських свідоцтва, 4 монографії, 15 навчальних посібників за профілем спеціалізації кафедри Під керівництвом Лебедевич С. І. захищено дві кандидатські дисертації (Ліпич О.М. (2007) та Новак У.П. (2009)). Здійснює керівництво роботою аспірантки і двох здобувачів Була членом спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій Національного лісотехнічного університету України, а також керівником двох держбюджетних науково-дослідних тем

  [Read more]

 • Говда Галина Анатоліївна Говда Галина Анатоліївна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів облік та контроль витрат підприємства  облік і звітність за МСФЗ  організація обліку в умовах антикризового управління підприємством Навчальні дисципліни, які викладає «Облік за міжнародними стандартами»,  «Бухгалтерський облік»,  «Облік в умовах антикризового управління», «Електронна звітність»,  «Теорія економічного аналізу»,  «Фінансовий аналіз» Автор більше 35 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 12 наукових статей у фахових виданнях, тези доповідей на конференціях та 11 праць навчально-методичного характеру Тема кандидатської дисертації: «Облік і контроль в управлінні витратами основної діяльності підприємств» (2013)

  [Read more]

 • Клим Надія Михайлівна Клим Надія Михайлівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів організаційно-економічні аспекти удосконалення функціонування підприємств лісової галузі у сучасних умовах господарювання  дослідження теоретичних основ та практики обліку, контролю і ревізії, оподаткування та звітності на підприємствах України, використання комп’ютерних технологій в обліку, аналізі та аудиті Навчальні дисципліни, які викладає «Бухгалтерський облік»,  «Контроль і ревізія»,  «Облік і аудит» Автор більше 140 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: двох навчальних посібників – «Економічний аналіз виробничої діяльності лісогосподарських і деревообробних підприємств (у співавторстві, з грифом МОН України, 1999 р.); «Бухгалтерський облік» (одноосібно, 2014) та 4 колективних монографій (2013, 2014, 2015 рр.) Виконавець науково-дослідної теми: «Економічний механізм покращення фінансового стану раціонального використання лісових ресурсів на підприємствах лісопромислового комплексу» (ДБ 08.27-02-01, № держреєстрації 0101 U005132, обліковий №0204 U003661, 2004 р.)

  [Read more]

 • Мандрик Василь Олегович Мандрик Василь Олегович

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів проблеми теорії та практики екологічно орієнтованої економіки на мікро- та макрорівнях удосконалення теоретико-методологічних основ аналізу суб’єктів господарювання Навчальні дисципліни, які викладає «Фінанси, гроші та кредит»,  «Еколого-економічний аналіз»,  «Фінансовий аналіз»,  «Фінанси підприємств» Автор 36 публікацій, з них 22 — наукові, в тому числі 15 — у фахових виданнях та 10 — навчально-методичного характеру Тема кандидатської дисертації: «Економічне регулювання рекультивації земель, порушуваних діяльністю підприємств вугільної промисловості» (2008)

  [Read more]

 • Новак Уляна Павлівна Новак Уляна Павлівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів організація та методика аудиту та екологічного аудиту в сучасних економічних умовах галузеві особливості організації обліку і звітності на підприємствах України  Навчальні дисципліни, які викладає «Організація обліку в галузях економіки»,  «Основи обліку і аудиту на деревообробних підприємствах»,  «Судово-бухгалтерська експертиза», «Санаційний аудит» Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі: 6 монографій (2010, 2012, 2013, 2014), наукових статей та тез доповідей конференцій, навчально-методичних праць (серед яких навчальний посібник «Організація обліку в галузях економіки»,  конспекти лекцій з дисциплін «Основи обліку і аудиту на деревообробних підприємствах», «Судово-бухгалтерська експертиза», «Санаційний аудит»). Тема кандидатської дисертації: «Екологічний аудит в системі інвестиційного забезпечення деревообробних підприємств» (2009)

  [Read more]

 • Бондаренко Оксана Вікторівна Бондаренко Оксана Вікторівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів інформаційні технології в бухгалтерському обліку, аналізі та аудиті господарської діяльності підприємств організація обліку та аудиту діяльності страхових компаній Навчальні дисципліни, які викладає «Інформаційні системи в обліку та аудиті»,  «Комп’ютерний аудит»,  «Страхування» Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 5 монографій (2014, 2015), 3 навчальних посібників, наукових статей та тез конференцій різних рівнів У 1994-2008 рр. – головний бухгалтер кількох підприємств у м. Львові Тема кандидатської дисертації: «Облік і аудит діяльності страхових компаній: методика та організація» (2009) Виконавець науково-дослідної теми «Розроблення методології обліку і аудиту екологічних витрат лісогосподарських підприємств» №ДР0114U001907 (2015)

  [Read more]

 • Шутка Світлана Євгенівна Шутка Світлана Євгенівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів проблеми теорії та практики бухгалтерського обліку та оподаткування у сфері зовнішньоекономічної діяльності та на підприємствах малого бізнесу Навчальні дисципліни, які викладає «Облік зовнішньоекономічної діяльності»,  «Облік в бюджетних установах»,  «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу» Автор більше 50 публікацій, у тому числі навчальні посібники, рекомендовані грифом МОН України: «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу» (2007), «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2012), «Фінансовий облік-1» (2013), «Облік і звітність в оподаткуванні» (2014) та «Управлінський облік» (2016), а також багатьох навчально-методичного розробок

  [Read more]

 • Падюка Марія Володимирівна Падюка Марія Володимирівна

  асистент кафедри обліку і аудиту        Сфера наукових інтересів актуальні проблеми обліку та звітності підприємств методологія і практика аналізу господарської діяльності суб'єктів господарювання  Навчальні дисципліни, які викладає «Облік і звітність в оподаткуванні»,  «Звітність підприємств»,  «Організація обліку в галузях економіки»,  «Інформаційні системи і технології в обліку»,  «Організація обліку», «Облік в бюджетних установах»,  «Бухгалтерський облік»,  «Фінансовий облік-2»,  «Фінанси»,  «Фінанси підприємств», «Фінанси, гроші і кредит»,  «Теорія економічного аналізу»,  «Податкова політика»,  «Облік і аудит» Автор більше 40 публікацій, з них 18 — наукові, 23 — навчально-методичні праці (серед них у співавторстві конспекти лекцій з дисциплін «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Організація обліку у галузях економіки», «Аналіз господарської діяльності»)

  [Read more]

 • Грицак Оксана Степанівна Грицак Оксана Степанівна

  кандидат економічних наук, асистент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів удосконалення обліково-аналітичного забезпечення виконання зобов’язань організація внутрішнього аудиту операцій застави  Навчальні дисципліни, які викладає «Судово-бухгалтерська експертиза»,  «Звітність підприємств (за міжнародними стандартами) Автор 25 наукових і науково-методичних праць, присвячених обліку, аудиту, контролю і аналізу господарської діяльності, з них 11 — опубліковано у фахових виданнях Тема кандидатської дисертації: «Бухгалтерський облік та внутрішній аудит операцій застави» (2015)

  [Read more]

GREEN Blue Orange BACK TO TOP