Міжнародна науково-практична конференція "Екологізація освіти як чинник сталого розвитку суспільства"

2 S123078219-20 жовтня 2017 р. у Національному лісотехнічному університеті України відбулась Міжнародна науково-практична конференція "Екологізація освіти як чинник сталого розвитку суспільства".

Конференція спрямована на реалізацію рішення Колегії Міністерства освіти і науки України "Про екологізацію вищої освіти України з метою підготовки фахівців для сталого розвитку" від 27.11.2015 року, актуальних вимог світової спільноти щодо підготовки фахівців для сталого розвитку, що містяться в документах Спеціального саміту ООН з проблем сталого розвитку (вересень, 2015 р.), запропонованих ЮНЕСКО Рамок дій "Освіта-2030" (листопад, 2015 р.), добровільних зобов'язань України, взятих на конференції ООН зі сталого розвитку "Ріо+20" і внесених у реєстр ООН під назвою "Екологізація освіти: внесок України", Паризької угоди щодо змін клімату від 12 грудня 2015 року. 

2 S1230783

На конференції, зокрема, виступив завідувач кафедри обліку і аудиту д.е.н., проф. Гарасим П.М. з доповіддю «Особливості формування професійних компетентностей фахівців спеціальності “Облік і оподаткування” у контексті екологізації освіти», яку підготував у співавторстві з к.е.н., доц. Новак У.П.

Д.е.н., проф. Гарасим П.М. зазначив, що ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства значною мірою залежить від організації бухгалтерського, фінансового, управлінського та податкового обліку. Тому на ринку праці попит на фахівців з обліку і оподаткування завжди високий.

2 S1230939

У доповіді наголошено, що особливої актуальності набуває проблема екологізації системи рівня освіти майбутніх економістів – фахівців з бухгалтерського обліку. Екологізація професійної бухгалтерської освіти полягає в розробленні та обґрунтуванні переліку фахових компетенцій, спрямованих на підготовку екологічно грамотних фахівців спеціальності «Облік і оподаткування», здатних працювати в умовах сьогодення, прийняття ними самостійних рішень на основі реалізації ідей та принципів екологізації професійної діяльності. Підкреслено, що прийняті стандарти вищої освіти України галузі знань «Управління та адміністрування» спеціальності «Облік і оподаткування» для здобуття освітнього ступеню «бакалавр» та «магістр» не враховують екологічної складової і не містять екологічних компетенцій.

2 S1230938

Д.е.н., проф. Гарасим П.М. наголосив, що кафедра обліку і аудиту велику увагу приділяє екологізації навчальних дисциплін, що вирішує проблеми свідомого ставлення до навколишнього середовища та його охорони шляхом впливу на всі ланки освітнього процесу. При вивченні облікових дисциплін екологічні знання та навики виступають засобом вирішення еколого-економічних протиріч формування нового розуміння своєї фаховості та співвідношення економіки і екології. Так, до еколого-орієнтованих дисциплін, які викладаються студентам спеціальності «Облік і оподаткування», належать: «Філософські засади сталого розвитку», «Економіка природокористування» / «Екологічна економіка»; «Екологічний аудит»; «Еколого-економічний аналіз» / «Екологічна статистика», «Екологічний маркетинг» / «Екологічна політика». Окремі елементи екологічного спрямування представлені у багатьох видах навчального процесу (дипломні і курсові роботи, виробничі і переддипломні практики, теми рефератів, теми для дискусій, практичні завдання, розрахункові роботи тощо). Таким чином, запровадження дисциплін екологічного спрямування та фрагментарна екологізація окремих предметів, зокрема, певних тем або деяких питань, дозволяє значно покращити якісну складову навчально-виховного процесу.

 • Грицак Оксана Степанівна Грицак Оксана Степанівна

  кандидат економічних наук, асистент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів удосконалення обліково-аналітичного забезпечення виконання зобов’язань організація внутрішнього аудиту операцій застави Навчальні дисципліни, які викладає «Теорія економічного аналізу» «Місцеві бюджети» «Інноваційний розвиток підприємства» «Організація обліку» Автор більше 70 наукових і науково-методичних праць, присвячених обліку, аудиту, контролю і аналізу господарської діяльності, з них 18 наукових статей у фахових виданнях, тези доповідей на конференціях та праці навчально-методичного характеру. Тема кандидатської дисертації: «Бухгалтерський облік та внутрішній аудит операцій застави» (2015)

  [Read more]

 • Падюка Марія Володимирівна Падюка Марія Володимирівна

  асистент кафедри обліку і аудиту        Сфера наукових інтересів актуальні проблеми обліку, оподаткування та звітності підприємств; методологія і практика аналізу господарської діяльності суб'єктів господарювання; сучасні аспекти фінансового аналізу суб’єктів господарювання та прийняття управлінських рішень за його результатами. Навчальні дисципліни, які викладає «Фінансовий аналіз» «Екологічна статистика» «Облік і звітність в оподаткуванні» «Податкова політика» «Організація обліку в галузях економіки» «Інформаційні системи і технології в обліку» «Фінансовий облік-1» «Фінансовий облік-2» «Гроші і кредит» «Фінанси» «Облік і аудит» «Бухгалтерський облік» «Облік у банках» «Управлінський облік» «Судово-бухгалтерська експертиза» «Економіка праці і соціально-трудові відносини» Автор більше 70 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі одного навчального посібника у співавторстві: «Організація обліку в галузях економіки» (2018)

  [Read more]

 • Шутка Світлана Євгенівна Шутка Світлана Євгенівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів Фундаментальні і прикладні наукові дослідження у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності та на підприємствах малого бізнесу Навчальні дисципліни, які викладає «Облік зовнішньоекономічної діяльності»  «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу» «Облік в бюджетних установах»  Автор більше 100 публікацій, у тому числі навчальні посібники, рекомендовані грифом МОН України: «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу» (2007), «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2012), «Фінансовий облік-1» (2013), «Облік і звітність в оподаткуванні» (2014), «Управлінський облік» (2016), «Фінансовий облік – 2» (2016),  «Облік на підприємствах малого бізнесу « (2018) та Фінансовий облік-2: [підручник] (2019), а також багатьох навчально-методичного розробок.

  [Read more]

 • Бондаренко Оксана Вікторівна Бондаренко Оксана Вікторівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів Інформаційні технології бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу господарської діяльності та біржових операцій Організація обліку і аудиту діяльності страхових компаній Організація в методика аудиту Фінансова безпека підприємств Навчальні дисципліни, які викладає «Інформаційні системи  в обліку та аудиті» «Організація і методика аудиту» «Фінансова безпека підприємств» «Страхування»«Екологічне страхування» Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, зокрема, наукових статей в Scopus, 5 монографій (2014-2015рр), 3 навчальних посібників, наукових статей та тез конференцій. У 1994-2008рр.працювала на посаді Головний бухгалтер кількох підприємств у м. Львів та Львівської області. Тема кандидатської дисертації «Облік і аудит діяльності страхових компаній: методика та організації».  Виконавець науково-дослідних тем 0114U006193 Підвищення ефективності управління підприємствами різних організаційно-правових форм в умовах фінансово-економічної нестабільності 0113U007515 Теорія і практика управлінського і бухгалтерського обліку, аналізe, аудита діяльності суб’єктів господарювання ДР 0114U001907 Розробка методології обліку і аудиту екологічних витрат лісогосподарських підприємств.

  [Read more]

 • Новак Уляна Павлівна Новак Уляна Павлівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів організація та методика аудиту та екологічного аудиту в сучасних економічних умовах галузеві особливості організації обліку і звітності на підприємствах України  Навчальні дисципліни, які викладає «Організація обліку в галузях економіки»,  «Основи обліку і аудиту на деревообробних підприємствах»,  «Судово-бухгалтерська експертиза», «Санаційний аудит» Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі: 6 монографій (2010, 2012, 2013, 2014), наукових статей та тез доповідей конференцій, навчально-методичних праць (серед яких навчальний посібник «Організація обліку в галузях економіки»,  конспекти лекцій з дисциплін «Основи обліку і аудиту на деревообробних підприємствах», «Судово-бухгалтерська експертиза», «Санаційний аудит»). Тема кандидатської дисертації: «Екологічний аудит в системі інвестиційного забезпечення деревообробних підприємств» (2009)

  [Read more]

 • Мандрик Василь Олегович Мандрик Василь Олегович

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів проблеми теорії та практики екологічно орієнтованої економіки на мікро- та макрорівнях удосконалення системи екологічного оподаткування в Україні сучасні тенденції та перспективи використання криптовалют Навчальні дисципліни, які викладає «Фінанси, гроші та кредит» «Еколого-економічний аналіз» «Економіка праці і соціально трудові відносини» «Фінанси підприємств» Автор 56 публікацій, з них 32 ‒ наукові, в тому числі 30 ‒ у фахових виданнях та 24 ‒ навчально-методичного характеру. Тема кандидатської дисертації: «Економічне регулювання рекультивації земель, порушуваних діяльністю підприємств вугільної промисловості» (2008)

  [Read more]

 • Клим Надія Михайлівна Клим Надія Михайлівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів Регіональна економіка: соціально-культурна сфера (територіальна організація та особливості розвитку); Формування механізму ефективного регулювання та управління економічною діяльністю підприємств на еколого-економічних засадах; Теорія і практика обліку, оподаткування, аналізу і контролю діяльності суб’єктів господарювання. Навчальні дисципліни, які викладає «Бухгалтерський облік» «Контроль і ревізія» «Облік і аудит» «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» «Організація і методика аудиту» Є автором більше 150 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі трьох навчальних посібників – «Економічний аналіз виробничої діяльності лісогосподарських і деревообробних підприємств (у співавторстві з грифом МОН України, 1999 р.), «Бухгалтерський облік» - (одноосібно, 2014 р.), «Організація обліку в галузях економіки» (у співавторстві, 2018 р.) та 8-ми колективних монографій (2013 – 2020 рр.). У 2017 р. здобула ступінь магістра за спеціальністю «Правознавство». Виконавець науково-дослідних тем:  «Схема (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів на тривалу перспективу» - розвиток та розміщення соціальної сфери Львівської області (3.1.5.63.0100 U 000657) «Дослідження природно-ресурсного потенціалу і перспектив економічного та соціального розвитку України (регіональний розріз) ( 3.1.5.53.0199  U 003694) «Економічний механізм покращення фінансового стану раціонального використання лісових ресурсів на підприємствах лісопромислового комплексу» (ДБ 08.27-02-01, № держреєстрації 0101 U005132, обліковий № 0204 U003661 «Теорія і практика управлінського і бухгалтерського…

  [Read more]

 • Говда Галина Анатоліївна Говда Галина Анатоліївна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів облік та контроль витрат підприємства  облік і звітність за МСФЗ  особливості державного фінансового контролю на підприємствах грошові та кредитні відносини на різних рівнях економіки Навчальні дисципліни, які викладає «Гроші і кредит»  «Бухгалтерський облік» «Основи МСФЗ (міжнародні стандарти фінансової звітності)» «Державний фінансовий контроль» Автор більше 45 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 14 наукових статей у фахових виданнях, тези доповідей на конференціях та 19 праць навчально-методичного характеру. Тема кандидатської дисертації: «Облік і контроль в управлінні витратами основної діяльності підприємств» (2013)

  [Read more]

 • Воляник Галина Михайлівна Воляник Галина Михайлівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів перспективи розвитку фінансового обліку в умовах глобалізації економіки; інформаційні системи та технології у фінансовому обліку, аналізі та оподаткуванні; формування нової парадигми підготовки фахівців з обліку і оподаткування в умовах євроінтеграційних процесів України; методологія та удосконалення фінансового обліку, контролю, аналізу як науки та практичної діяльності; обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання. Навчальні дисципліни, які викладає «Фінансовий облік-1» «Фінансовий облік-2» «Облік у банках» «Аналіз господарської діяльності» «Облік і звітність підприємств за міжнародними стандартами» Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 8 навчальних посібників та одного підручника у співавторстві, 4 з них з грифом МОН України: «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2012), «Фінансовий облік-1» (2013), «Інформаційні системи и технології в обліку» (2014, 2016, 2018),«Облік і звітність в оподаткуванні» (2014),«Управлінський облік» (2016), «Фінансовий облік-2» (2016), «Організація обліку» (2018), «Облік на підприємствах малого бізнесу» (2018), «Фінансовий облік-2» (2019).

  [Read more]

 • Колінько Наталія Іванівна Колінько Наталія Іванівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів організація управлінського обліку витрат на підприємствах лісового сектору і суміжних галузей податкові регулятори економічної та екологічної безпеки суб’єктів господарювання проблеми підготовки фахівців з обліку і оподаткування в сучасних умовах Навчальні дисципліни, які викладає «Управлінський облік»  «Податкова політика»  «Облік і звітність в оподаткуванні» Автор більше 150 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 7 навчальних посібників, 4 з них у співавторстві з грифом МОН України: «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2012), «Фінансовий облік-1» (2013), «Облік і звітність в оподаткуванні» (2014), «Управлінський облік» (2016), Облік на підприємствах малого бізнесу»(2018), «Статистика» (2019)

  [Read more]

 • Гарасим Петро Миколайович Гарасим Петро Миколайович

  Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України за спеціальністю "Облік і аудит" У 1975 р. закінчив з відзнакою економічний факультет Львівського сільськогосподарського інституту (спеціальність – «Бухгалтерський облік у сільському господарстві»). В 1984 році захистив кандидатську, у 1996 році – докторську дисертацію на тему «Методологічні аспекти оцінки ефективності та відтворення основних фондів при реформуванні сільськогосподарських підприємств ( на матеріалах Західного регіону України)». У 2001 році присвоєно вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. Упродовж 1993-2003р. – декан економічного факультету, з 1998 до 2005 року – завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Львівського державного аграрного університету. З 2005 року до 2015 року – декан обліково-економічного факультету, професор кафедри обліку і аудиту Львівської державної фінансової академії, з 01.09.2015 року – професор кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2016 року обіймає посаду завідувача кафедри обліку і аудиту НЛТУ України. Здійснює керівництво науковою тематикою міжнародних проектів, підготовкою аспірантів і здобувачів, співпрацює з багатьма науковими закладами України та за її межами. Під його керівництвом підготовлено і захищено дванадцять кандидатських дисертацій. Приймає активну участь у науково-громадській роботі, є членом спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, постійно виступає з обліково-економічною тематикою, проводить активну роботу з виховання молоді. Основними…

  [Read more]

GREEN Blue Orange BACK TO TOP