Міжнародна науково-практична конференція "Екологізація освіти як чинник сталого розвитку суспільства"

2 S123078219-20 жовтня 2017 р. у Національному лісотехнічному університеті України відбулась Міжнародна науково-практична конференція "Екологізація освіти як чинник сталого розвитку суспільства".

Конференція спрямована на реалізацію рішення Колегії Міністерства освіти і науки України "Про екологізацію вищої освіти України з метою підготовки фахівців для сталого розвитку" від 27.11.2015 року, актуальних вимог світової спільноти щодо підготовки фахівців для сталого розвитку, що містяться в документах Спеціального саміту ООН з проблем сталого розвитку (вересень, 2015 р.), запропонованих ЮНЕСКО Рамок дій "Освіта-2030" (листопад, 2015 р.), добровільних зобов'язань України, взятих на конференції ООН зі сталого розвитку "Ріо+20" і внесених у реєстр ООН під назвою "Екологізація освіти: внесок України", Паризької угоди щодо змін клімату від 12 грудня 2015 року. 

2 S1230783

На конференції, зокрема, виступив завідувач кафедри обліку і аудиту д.е.н., проф. Гарасим П.М. з доповіддю «Особливості формування професійних компетентностей фахівців спеціальності “Облік і оподаткування” у контексті екологізації освіти», яку підготував у співавторстві з к.е.н., доц. Новак У.П.

Д.е.н., проф. Гарасим П.М. зазначив, що ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства значною мірою залежить від організації бухгалтерського, фінансового, управлінського та податкового обліку. Тому на ринку праці попит на фахівців з обліку і оподаткування завжди високий.

2 S1230939

У доповіді наголошено, що особливої актуальності набуває проблема екологізації системи рівня освіти майбутніх економістів – фахівців з бухгалтерського обліку. Екологізація професійної бухгалтерської освіти полягає в розробленні та обґрунтуванні переліку фахових компетенцій, спрямованих на підготовку екологічно грамотних фахівців спеціальності «Облік і оподаткування», здатних працювати в умовах сьогодення, прийняття ними самостійних рішень на основі реалізації ідей та принципів екологізації професійної діяльності. Підкреслено, що прийняті стандарти вищої освіти України галузі знань «Управління та адміністрування» спеціальності «Облік і оподаткування» для здобуття освітнього ступеню «бакалавр» та «магістр» не враховують екологічної складової і не містять екологічних компетенцій.

2 S1230938

Д.е.н., проф. Гарасим П.М. наголосив, що кафедра обліку і аудиту велику увагу приділяє екологізації навчальних дисциплін, що вирішує проблеми свідомого ставлення до навколишнього середовища та його охорони шляхом впливу на всі ланки освітнього процесу. При вивченні облікових дисциплін екологічні знання та навики виступають засобом вирішення еколого-економічних протиріч формування нового розуміння своєї фаховості та співвідношення економіки і екології. Так, до еколого-орієнтованих дисциплін, які викладаються студентам спеціальності «Облік і оподаткування», належать: «Філософські засади сталого розвитку», «Економіка природокористування» / «Екологічна економіка»; «Екологічний аудит»; «Еколого-економічний аналіз» / «Екологічна статистика», «Екологічний маркетинг» / «Екологічна політика». Окремі елементи екологічного спрямування представлені у багатьох видах навчального процесу (дипломні і курсові роботи, виробничі і переддипломні практики, теми рефератів, теми для дискусій, практичні завдання, розрахункові роботи тощо). Таким чином, запровадження дисциплін екологічного спрямування та фрагментарна екологізація окремих предметів, зокрема, певних тем або деяких питань, дозволяє значно покращити якісну складову навчально-виховного процесу.

GREEN Blue Orange BACK TO TOP